Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας

Αριθ. 6634/1−147524 – ΦΕΚ B 10 – 08.01.2016
Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο

Αριθμ. 2969 – ΦΕΚ B 2602 – 02.12.2015
Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών

Αριθμ. 2970 – ΦΕΚ B 2602 – 02.12.2015
Συνδρομή του ΥΠΕΘΑ για την δημιουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και των προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών