Σύσταση Προσωπικών Εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης

Για την σύσταση μιας προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης) θεσπίζονται οι «Υπηρεσίες Μιας Στάσης», οι οποίες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του νόμου 3853/2010, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης».

Οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις κάτωθι ενέργειες:
1) Καταθέτουν το συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας, το οποίο περιβάλλεται υποχρεωτικώς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στις περιπτώσεις που ορίζεται από το νόμο.
2) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
3) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό.
4) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει:
α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου,
β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσεως.
γ) το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και
δ) την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, όπου κατά περίπτωση απαιτείται.

Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης,
β) η αμοιβή του συμβολαιογράφου,
γ) η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται,
δ) το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
5)Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα το φόρο που αναλογεί
6)Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.
7)Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη η μέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης.
β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης.
γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.
ε) Μεριμνήσει για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας, των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
ζ) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.