Στρατεύσιμοι. Δωρεάν μετακίνηση σε όλα τα ΜΜΜ

Αριθμ. Φ. 800/37/115040/Σ.18152 – ΦΕΚ τεύχος Β 6612/23.11.2023
Μετακίνηση δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των παρόχων αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής [Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)] και του συγκοινωνιακού φορέα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.].

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
EΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Απαλλαγής

1. Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου, κατά το έτος 2024, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητας των παρόχων αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.):

α) Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) και οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

β) Οι ανάπηροι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και οι συνοδοί τους (θεράποντες – θεραπαινίδες), που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

γ) Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

2. Απαλλάσσονται κατά το ήμισυ (50%) από την καταβολή κομίστρου, κατά το έτος 2024, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των παρόχων αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, οι μαθητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με έδρα λειτουργίας εντός της ίδιας Περιφέρειας, εκτός από τους μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που απολαμβάνουν το μέτρο λόγω της παράλληλης φοίτησής τους στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ομοίως, δεν απαλλάσσονται οι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), που απολαμβάνουν το μέτρο λόγω της παράλληλης φοίτησής τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

3. Το δικαίωμα δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης εξασφαλίζεται με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης από τον Ο.Α.Σ.Θ. στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων.

Άρθρο 2
Πιστοποίηση δικαιούχων

Η πιστοποίηση των δικαιούχων γίνεται ως εξής:
α) Για τους μαθητές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, τους ΔΕΑ και τους οπλίτες, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας και σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον Δκτή – Δντή της Σχολής – Μονάδας – Υπηρεσίας, όπου διαφαίνεται η έδρα αυτής.
β) Για τους ανάπηρους αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και τους συνοδούς τους, με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών και Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ ΔΕΠΑΘΑ).
γ) Για τους εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία αντιρρησίες συνείδησης, με την επίδειξη:
γα) Αντιγράφου πρόσκλησης για ανάληψη εναλλακτικής υπηρεσίας του δικαιούχου στον φορέα διάθεσης, που εκδίδεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, και
γβ) Αντιγράφου απόφασης για ανάληψη υπηρεσίας και τοποθέτηση του δικαιούχου, που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα τοποθέτησης για ανάληψη εναλλακτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης για την πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών, που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος αναφορικά με τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, από τις ειδικές ομάδες των μετακινούμενων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.), που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μ.Μ.Μ., αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ή δυσλειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με απαλλαγή από την κα-ταβολή κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., πιστοποιείται με τη φόρτιση κομίστρου μηδενικής αξίας εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Α.Σ.Σ.Κ.

5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος δωρε-άν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί, ενώ σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης μετατρέπονται σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ) για την Περιφέρεια Αττικής και του Γ’ Σώματος Στρατού (Γ’ ΣΣ) για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2024 και λήγει στις 31-12-2024.

 

Αριθμ. Φ. 800/38/115048/Σ.18154 – ΦΕΚ τεύχος Β 6612/23.11.2023
Μετακίνηση δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των παρόχων αστικών συγκοινωνιών των περιοχών Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβίκειου, Χανίων, Τρικάλων, Λάρισας και Λαμίας, κατά το έτος 2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
EΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι απαλλαγής

1. Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου, κατά το έτος 2024, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας των παρόχων αστικών συγκοινωνιών των περιοχών:
α) Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβίκειου, Χανίων και Τρικάλων:
αα) Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) και οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση στις ανωτέρω περιοχές, κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
αβ) Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία στις ανωτέρω περιοχές, κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
β) Λάρισας, Πάτρας, Λαμίας και Ιωαννίνων: Οι ανάπηροι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και οι συνοδοί τους (θεράποντες-θεραπαινίδες) που διαμένουν στις περιοχές αυτές.

2. Απαλλάσσονται κατά το ήμισυ (50%) από την καταβολή κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής Τρικάλων, κατά το έτος 2024, οι μαθητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Άρθρο 2
Πιστοποίηση δικαιούχων

Η πιστοποίηση των δικαιούχων γίνεται ως εξής:

α) Για τους ΔΕΑ, τους οπλίτες και τους μαθητές της ΣΜΥ, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας και σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον διοικητή ή διευθυντή της μονάδας, υπηρεσίας ή σχολής, όπου διαφαίνεται η έδρα λειτουργίας αυτής.
β) Για τους ανάπηρους αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και τους συνοδούς τους, με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών και Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ).
γ) Για τους εκπληρούντες εναλλακτική υπηρεσία αντιρρησίες συνείδησης, με την επίδειξη:
γα) Αντιγράφου πρόσκλησης για ανάληψη εναλλακτικής υπηρεσίας του δικαιούχου στον φορέα διάθεσης, που εκδίδεται από την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, και γβ) αντιγράφου απόφασης για ανάληψη υπηρεσίας και τοποθέτηση του δικαιούχου, που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα τοποθέτησης για ανάληψη εναλλακτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2024 και λήγει στις 31-12-2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης