Συγχώνευση των ΚΕΠ 0931 και 0258 του Δήμου Πύλης Τρικάλων

Συγχώνευση των ΚΕΠ 0931 και 0258 του Δήμου Πύλης Τρικάλων

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ1/7/4587 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1086/29.03.2017

Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ 0931 και 0258 του Δήμου Πύλης Τρικάλων

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0931 στο ΚΕΠ 0258, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0931 περιέρχεται στο ΚΕΠ 0258. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πύλης, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0931 στο ΚΕΠ 0258

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0931 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 0258

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0931 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 0258

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως