Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων

συμβολαιογράφοιΥπουργείο Οικονομικών
Αθήνα 28/04/2014
Αρ. πρωτ.: 1066053

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων.

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα των συμβολαιογράφων και επί ποίου ποσού αμοιβής θα γίνεται παρακράτηση φόρου είκοσι (20%) τοις εκατό.

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 2238/1994 στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργούταν παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών εφόσον η συναλλαγή υπέρβαινε τα τριακόσια (300) ευρώ.

2. Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 σε συνδυασμό με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες.

3. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1120/25-4-2014 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε 20%, ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.

4. Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα) που εισπράττονται συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ για τα οποία εκδίδεται ΑΠΥ και καταχωρούνται σαν έσοδα στα τηρούμενα βιβλία του ΚΦΑΣ ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ αποτελούν και έξοδα για την επιχείρηση.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από 1 -1-2014 θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014.