Διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης από ανέργους

Διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης από ανέργους. Τίτλος κυριότητας

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017 (Αριθμ. 156586/2798 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1782/23.05.2017)

Καθορίζουμε τον τρόπο και την ακολουθητέα διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 νόμου 998/79 όπως ισχύει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
Η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, ως και η έγκριση επέμβασης των δυναμένων να εκχερσωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων της περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 ν. 998/1979 όπως ισχύει, ή τμημάτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις, διενεργούνται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει,
α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 38 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,
β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του ν. 998/1979,
γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%,
δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 ν. 998/1979 όπως ισχύει,
ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να τροποποιείται αυτό αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας,
στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

Άρθρο 2
Σειρά προτίμησης
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων για την έγκριση επέμβασης των στο άρθρο 1 εκτάσεων τηρείται η παρακάτω σειρά προτίμησης:
α) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημότες του Δήμου όπου βρίσκεται η αιτούμενη έκταση.

β) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημότες όμορου δήμου όπου βρίσκεται η αιτούμενη έκταση.

γ) Συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ν. 4015/2011.

δ) Φυσικά πρόσωπα κατ ́ επάγγελμα αγρότες, δημότες του οικείου Δήμου.

ε) Φυσικά πρόσωπα κατ ́ επάγγελμα αγρότες, δημότες όμορου του οικείου Δήμου.

στ) Λοιπά φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθ. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ 2961/Β/3-11-2014) (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0-Α3Μ) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εφ’ όσον πρόκειται περί αιτήματος γεωργικών συνεταιρισμών ή ομάδας παραγωγών, έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης.
Στα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης (115973/6088/27-10-2014) περιλαμβάνονται επίσης:
1. Βεβαίωση, στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν άνεργοι, από την αρμόδια υπηρεσία,
2. Βεβαίωση των οικείων δημοτικών Αρχών περί εγγραφής στα δημοτολόγια που επικαλούνται οι αιτούντες,
3. Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της παραγράφου 2 άρθρου 47 ν. 998/1979, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας.
Η μελέτη συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης. Υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 άρθρου 47 ν. 998/1979 και εγκρίνεται με την έγκριση της επέμβασης

Το κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 156586/2798 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1782/23.05.2017 με τις λεπτομέρειες 

– – –

Αριθμ. Οικ. 133389/6588 – ΦΕΚ B 2860 – 28.12.2015
Καθορισμός του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν. 4280/2014

Αριθμ. Οικ. 133391/6590 – ΦΕΚ B 2860 – 28.12.2015
Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν. 4280/2014.