Έκδοση με ελληνικά κέρματα ευρώ με θέμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αριθμ. οικ. 2/25029/0025 – ΦΕΚ B 938 – 06.04.2016

Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρματα ευρώ κοπής 2016 σε συσκευασία τρίπτυχου BLISTER με θέμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ κοπής 2016 σε συσκευασία τρίπτυχου blister με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ − ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Μέγιστο όριο της έκδοσης ορίζουμε την ποσότητα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) σειρών, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 17 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ