Σύνταξη χηρείας μετά την αύξηση των κύριων συντάξεων

Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ για την αύξηση συντάξεων το συνολικό ποσό όλων των κύριων συντάξεων του e-ΕΦΚΑ με έναρξη καταβολής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 αυξάνεται από την 1.1.2024 κατά 3%

 

Σύνταξη χηρείας (λόγω θανάτου)

Το κατώτατο όριο σύνταξης χηρείας (λόγω θανάτου) και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου.

Το κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας και ορφανικές) το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90 € ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 399,54 € ευρώ

Με βάση το άρθρο 33 του ν. 5006/2022 (Α’ 239) στην υποπ. α, της περ. Β της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται εδάφιο προκειμένου να τεθεί ρήτρα αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου με βάση το μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. Η νέα υποπ. α, της περ. Β της παρ. 4 του άρθρου 12 προβλέπει ότι «α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Το ποσό του κατώτατου ορίου αναπροσαρμόζεται με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14. Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.4387/2016 «2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των άρθρων 7, 8 και 28. Σε καμία περίπτωση το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7»

Εφαρμογή

Με βάση τα ανωτέρω, λόγω της αύξησης της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (827,52€), αναπροσαρμόζεται αυτόματα και από 01.01.2024 ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (852,34 €).

Επιπλέον, λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου της σύνταξης λόγω θανάτου με βάση το συντελεστή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 και με βάση την αύξηση της εθνικής σύνταξης, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου αυξάνεται από 01.01.2024 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Έτη ασφάλισης θανόντος Κατώτατο Όριο σύνταξης λόγω θανάτου έως 31.12.2023 Κατώτατο Όριο σύνταξης λόγω θανάτου από 01.01.2024
20 και άνω 413,76 € 426,17
19 έτη 408,58 € 420,84
18 έτη 403,41 € 415,51
17 έτη 398,24 € 410,19
16 έτη 393,07 € 404,86
15 έτη και λιγότερα 387,90 € 399,54

Σημειώνεται ότι και για συντάξεις που λαμβάνουν διαφορά κατώτατου ορίου, η αύξηση από 01.01.2024 υπολογίζεται κατ’ αρχήν στο πραγματικό ποσό της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική). Η νέα διαφορά κατώτατου ορίου από 01.01.2024 υπολογίζεται με βάση το ανωτέρω αυξημένο κατώτατο όριο

 

Αριθμ. Φ11321/οικ.104985 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6856/07.12.2023
Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387/2016 για το έτος 2024

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387/2016 για το έτος 2024

1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31.12.2023 αυξάνεται από την 01.01.2024 κατά τρία επί τοις εκατό (3,00%).

Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387/2016 ορίζεται σε 1,030.

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2023 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2023.

2. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2024, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά: Πότε πληρώνονται οι αυξήσεις στις συντάξεις Ιανουαρίου 2024

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης