Ταμείο Αρωγής Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας (τέως ΚΕΑ)

Ταμείο Αρωγής Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας (τέως ΚΕΑ)

Αριθμ. Φ. 890/6997/Σ.1671 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2567/25.07.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 348752/7-9-1989 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Αρωγής Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας (τέως Κ.Ε.Α.)» (Β΄ 715).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχές
Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Παροχές
1. Οι παροχές του Ταμείου προς τα μέλη του είναι ανάλογες με την οικονομική δυνατότητα αυτού και συνίσταται σε:
α. Χρηματικά βοηθήματα, τα οποία χορηγούνται στις εξής περιπτώσεις:
αα) Τοκετού άμεσα ασφαλισμένης (μισθωτής) ή συζύγου μέλους,
ββ) Θανάτου,
γγ) Εξόδου από την Υπηρεσία.
β. Δάνεια.
2. Οι ανωτέρω παροχές χορηγούνται στα μέλη του Ταμείου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται στα επόμενα άρθρα».

Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των παροχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι όλα τα μέλη του Ταμείου, σύμφωνα με τις εξής διακρίσεις:
α) Τα μέλη που με δήλωση τους καταβάλλουν την προαιρετική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 5. Αυτά ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των μελών του Ταμείου που δεν καταβάλλουν την εν λόγω εισφορά βάσει της ημερομηνίας υποβολής στην Ταμειακή Επιτροπή της αίτησης τους για χορήγηση της παροχής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχουν καταβάλλει προαιρετική εισφορά τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ για το χρηματικό βοήθημα λόγω εξόδου από την Υπηρεσία θα πρέπει να έχουν καταβάλει προαιρετική εισφορά τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία συνεχόμενα έτη, πριν από την έξοδο τους από την υπηρεσία. Ειδικά για τη χορήγηση βοηθήματος εξόδου από την υπηρεσία εξαιτίας ατυχήματος στην υπηρεσία, αρκεί η προγενέστερη του ατυχήματος υποβολή της δήλωσης αποδοχής της εισφοράς.
β) Τα μέλη που δεν αποδέχονται την καταβολή της προαιρετικής εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5. Τα μέλη αυτά ικανοποιούνται, εφόσον οι λοιποί πόροι του Ταμείου, πέραν της προαιρετικής εισφοράς, είναι επαρκείς. Στην περίπτωση αυτή, ικανοποιούνται κατά το ποσοστό που αναλογούν για κάθε μισθωτό χωριστά τα λοιπά έσοδα, όπως αυτά εμφανίζονται στον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους.».

Άρθρο 3
Βοήθημα τοκετού
Το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Βοήθημα Τοκετού
1. Σε περίπτωση τοκετού των γυναικών μελών του Ταμείου (άμεσα ασφαλισμένων) και των συζύγων των μισθωτών (έμμεσα ασφαλισμένων), χορηγείται βοήθημα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
2. Εάν και οι δύο σύζυγοι είναι μέλη του Ταμείου, το βοήθημα τοκετού χορηγείται μόνο στη σύζυγο.
3. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε τέκνο, σε περίπτωση που κατά τον τοκετό γεννηθούν περισσότερα από ένα τέκνα».

Άρθρο 4
Βοήθημα θανάτου
Το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Βοήθημα θανάτου
1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου (άμεσα ασφαλισμένου) χορηγείται βοήθημα ως εξής:
α) Εφόσον πρόκειται για έγγαμο μέλος, χορηγείται συνολικό ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του σταθερού ποσού-συντελεστή διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (224,00 €) επί τα έτη καταβολής προαιρετικών εισφορών του μέλους στο Ταμείο, κατ’ ισομοιρία, στο σύζυγο και στα τέκνα, εφόσον αυτά είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος ή σπουδάζουν σε διάφορες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Εάν δεν υπάρχει σύζυγος, το βοήθημα χορηγείται στο σύνολο του, κατ’ ισομοιρία, στα τέκνα που συγκεντρώνουν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.
β) Εφόσον πρόκειται για άγαμο μέλος, χορηγείται συνολικό ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του σταθερού ποσού – συντελεστή διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (224,00 €) επί τα έτη καταβολής προαιρετικών εισφορών του μέλους στο Ταμείο, κατ’ ισομοιρία, στους γονείς και, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν γονείς, στους αδερφούς και αδελφές του θανόντος μέλους, κατ’ ισομοιρία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο για τα τέκνα έγγαμου μέλους.
γ. Εφόσον πρόκειται για μέλος, που δεν έχει ιδία ή πατρική οικογένεια, χορηγείται, συνολικό ποσό χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112,00 €) κατ’ ισομοιρία, σε τρίτους που φρόντισαν την κηδεία του.».

Άρθρο 5
Βοήθημα εξόδου από την Υπηρεσία
Η παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την υπ’ αριθμ. 878275/7-5-2013 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1135), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα μέλη του Ταμείου που εξέρχονται από την Υπηρεσία λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας και έχουν καταβάλει στο Ταμείο προαιρετική εισφορά τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία συνεχόμενα έτη πριν από την έξοδο τους από την υπηρεσία, χορηγείται χρηματικό βοήθημα ως εξής:
α) Σε περίπτωση εξόδου λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του σταθερού ποσού – συντελεστή εκατόν δώδεκα ευρώ (112,00 €) ανά έτος επί τα έτη καταβολής προαιρετικών εισφορών στο Ταμείο.
β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος του βοηθήματος της ανωτέρω περίπτωσης α, περιορίζεται στο μισό (1/2), πλην της περίπτωσης του θανάτου μέλους του Ταμείου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10.».

Άρθρο 6
Στο εδάφιο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας η φράση «χρηματικού βοηθήματος, λόγω απολύσεως» αντικαθίσταται από τη φράση «χρηματικού βοηθήματος λόγω εξόδου από την υπηρεσία».

Άρθρο 7
Εισηγητική επιτροπή
Η παρ. 4 του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Εισηγητική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία προτείνονται από τις πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των μισθωτών, ανάλογα με τη δύναμη των μελών στο Ταμείο Αρωγής κάθε Σωματείου ή Συλλόγου.».

Άρθρο 8
Καταργούμενες Διατάξεις
Τα άρθρα 8 και 12 της υπ’ αριθμ. 348752/7-9-89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταργούνται.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017