Τι είναι η Καθολική Υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Τι είναι η Καθολική Υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ποιο είναι το τιμολόγιο για τον μήνα Αύγουστο 2022

 

Ο προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο προμηθευτής που υποχρεούται (νόμος 4001/2011 – ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) να προμηθεύει μικρούς πελάτες, οικιακούς πελάτες ανεξαρτήτως ισχύος και μη οικιακούς με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA.

Συγκεκριμένα, μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής έως 25 kVA, όπως ενδεικτικά:

  • γραφεία
  • καταστήματα
  • κοινόχρηστα
  • εργαστήρια
  • μικρές βιοτεχνίες
  • συνεργεία, κλπ.

οι οποίοι, μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή, είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους

Η υπαγωγή των μικρών πελατών στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου, εφόσον:

Δεν υπάρχει εντολή νέας εκπροσώπησης από Προμηθευτή  και Δεν έχει υποβληθεί από τον Πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεσης

Ο Διαχειριστής Δικτύου υποχρεούται να αποστείλει στον προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων τα στοιχεία των πελατών που μεταπίπτουν από το καθεστώς του ΠΤΚ σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη των ως άνω στοιχείων, ο ΠΚΥ ενημερώνει με ατομική ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές:

 

  • Για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας
  • Για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω υπηρεσίας
  • Για το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει Προμηθευτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή

 

Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να συνάψει Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής του, ενώ η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΚΥ λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης Μετρητή φορτίου από το νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθορίζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και γνωστοποιείται στον ΠΚΥ, στο νέο Προμηθευτή και στον πελάτη.

Η ένταξη ενός πελάτη στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, μετά από την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή εξαιτίας (συσσώρευσης) ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από τις υποχρεώσεις του για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών του στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, θα εφαρμοστούν εκ νέου οι νόμιμες ενέργειες για τη διακοπή του ρεύματος.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι πελάτες του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας χρεώνονται με τιμές αυξημένες για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, συγκριτικά με τους Πελάτες του Προμηθευτή, ως κόστος παροχής της υπηρεσίας αυτής.

 
 

Η ΥΑ για τον μήνα Αύγουστο 2022

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/82792/2782 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4323/12.08.2022
Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας ανά κατηγορία Πελατών για τον μήνα Αύγουστο 2022

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Αύγουστο 2022

1. Ορίζουμε ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Αύγουστο 2022 για κάθε κατηγορία πελατών
το δεύτερο κατά σειρά ακριβότερο τιμολόγιο από τα τιμολόγια με την ακριβότερη χρέωση προμήθειας των πέντε
προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας.

2. Οι χρεώσεις του «Τιμολογίου Αναφοράς» και οι τελικές χρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας (προσαυξημένες κατά
5%) για τον ίδιο μήνα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Καθολική Υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

 

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το διάστημα από 01.08.2022 έως και 31.08.2022