Τι είναι το Panic Button. Επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα

Σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως φύλου, σε ολόκληρη τη χώρα, θα χορηγείται πλέον το «Panic Button», σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η επέκταση της εφαρμογής του «Panic Button» αποτέλεσε αδήριτη ανάγκη, δεδομένης της έκτασης και έντασης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του είχε ξεκινήσει πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απευθύνονταν αποκλειστικά σε γυναίκες.

Τι είναι το Panic Button

Το «Panic Button» είναι μία εφαρμογή που χορηγείται από τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μέσα από το κινητό τηλέφωνο και με το πάτημα ενός κουμπιού, κάθε ενήλικη/ενήλικος που διατρέχει σοβαρό κίνδυνο μπορεί να ενημερώσει άμεσα και με ασφάλεια την ΕΛ.ΑΣ.

Η εφαρμογή λειτουργεί ως σιωπηλός συναγερμός, καθώς ο θύτης δεν αντιλαμβάνεται την ειδοποίηση της ΕΛΑΣ από το θύμα

 

Αριθμ. ΥΚΟΙΣΟ/32277 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2921/23.05.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 113727/29-12-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη χωρική και χρονική επέκταση της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» (Β’ 7607).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 113727/29-12-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη χωρική και χρονική επέκταση της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» (Β’ 7607), ως εξής:

Άρθρο Μόνο
Χωρική επέκταση του Προγράμματος και Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού»

Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 113727/29-12-2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 7607) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος Κομβίον Πανικού επεκτείνεται χωρικά και εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

2. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button) και εγκατάστασής της στα κινητά τους τηλέφωνα, κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος, είναι τα ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3500/2006 (Α’ 232)».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 113727/29-12-2023 (Β’ 7607) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αριθμ. ΥΚΟΙΣΟ/32276 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2922/23.05.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 111847/23-11-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button) (Β’ 6007/2022), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022» (Α’ 216).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 111847/23-11-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος “ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ” (Panic Button) (Β’ 6007), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216)» ως εξής:

α. Η περ. β) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή “ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ” (Panic Button): τα ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3500/2006 (Α’ 232), που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια.».

β. Η περ. δ) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Συμβουλευόμενα άτομα: οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες απευθύνονται για υποστήριξη σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.).».

γ. Η υποπερ. ii της περ. ε) του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«ii. σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου Δομών της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., στην οποία οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση, κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.».

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» του άρθρου 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216), λειτουργεί από την Γ.Γ.Ι.Α.Δ. του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η ψηφιακή εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) (application), η οποία αναπτύχθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών».

ε. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3, αντικαθίσταται με δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στην εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, το εγγεγραμμένο πρόσωπο έχει την δυνατότητα να ειδοποιεί την Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής («100»), με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του, σε περίπτωση περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, που συνδέεται με άμεσο κίνδυνο ή με απειλή κινδύνου της ζωής του ή της σωματικής ακεραιότητάς του. Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώνει άμεσα την αντίστοιχη Υπηρεσία της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ανά την ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Υπηρεσία Άμεσης Δράσης στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας, η ενημέρωση γίνεται προς το Αστυνομικό Τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.».

στ. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) χορηγείται στους δικαιούχους από:
α. Τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας και των Αστυνομικών Τμημάτων όπου αυτά λειτουργούν και όπου αυτά δεν λειτουργούν από το σύνολο των Αστυνομικών Τμημάτων ανά την ελληνική επικράτεια.
β. Τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και τα Τμήματα Ασφαλείας ανά την ελληνική επικράτεια.
γ. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.».

ζ. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, που επιλαμβάνονται καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, ενημερώνουν τους δικαιούχους για τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν στο κινητό τηλέφωνό τους την εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)», καθώς και για τη διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης και χρήσης αυτής.

2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι επιθυμούν να εγγραφούν στην εφαρμογή, τους αποδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, ο μοναδικός δημόσιος σύνδεσμος (public url) και ο αριθμητικός κωδικός για την είσοδό τους και την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης της εφαρμογής.

η. Ο τίτλος και οι διατάξεις του άρθρου 6, αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 6
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της εφαρμογής «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

1. Οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που απευθύνονται σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου Δομών της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης, ενημερώνονται από τον/την κατά περίπτωση αρμόδιο/α σύμβουλο, εφόσον εκτιμηθεί ότι συντρέχουν παράγοντες σοβαρού κινδύνου βίας, για τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)», καθώς και για τη διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης και χρήσης αυτής.

2. Εάν το συμβουλευόμενο άτομο της παρ. 1 δηλώσει ότι επιθυμεί να εγγραφεί στην εφαρμογή, συμπληρώνει και υπογράφει αίτηση, με την οποία ζητά την εγγραφή του και την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο που το ίδιο υποδεικνύει. Ο/Η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος του Συμβουλευτικού Κέντρου αποδίδει στο συμβουλευόμενο άτομο τον μοναδικό δημόσιο σύνδεσμο (public url) και τον αριθμητικό κωδικό για την είσοδό του στην εφαρμογή και την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης στο κινητό τηλέφωνο.

3. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση φυλάσσεται από τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο σε ξεχωριστό φάκελο από τον ατομικό φάκελο του συμβουλευόμενου ατόμου.

4. Η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» παραμένει στη διάθεση του συμβουλευόμενου ατόμου και μετά τη διακοπή ή τη λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και απεγκαθίσταται από το κινητό τηλέφωνο από το ίδιο, όποτε το επιθυμεί.»

θ. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) γίνεται μέσω του μοναδικού δημόσιου συνδέσμου (public url) που έχει παραχθεί για τον σκοπό αυτό, ο οποίος διατίθεται στους δικαιούχους, μαζί με τον αριθμητικό κωδικό, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Υπηρεσιών του άρθρου 4.

2. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τα εξής πεδία:
α. Αριθμητικός Κωδικός.
β. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
γ. Ονοματεπώνυμο.
δ. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου.
ε. Διεύθυνση κατοικίας και όροφος.
στ. Όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι της κατοικία.
ζ. Ιστορικό περιστατικών κακοποίησης.
η. Ένδειξη κατοχής όπλου από τον/την θύτη.
θ. Ένδειξη ύπαρξης τέκνων.
ι. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού εξαρτήσεων από ουσίες του/της θύτη.
ια. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού ψυχολογικών διαταραχών του/της θύτη.
ιβ. Ένδειξη εγκυμοσύνης θύματος.

Οι δικαιούχοι καταχωρούν και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που μπορεί να ζητείται, στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού της εφαρμογής.

Η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων, οι οποίοι παρέχουν ρητή συναίνεση στους όρους χρήσης της εφαρμογής.

3. Η εγγραφή στην εφαρμογή ολοκληρώνεται επιτυχώς μετά την ταυτοποίηση των δικαιούχων μέσω του αριθμού Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που έχουν καταχωρίσει.

4. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής περιλαμβάνει την αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων των δικαιούχων στο κινητό τηλέφωνο, στο οποίο εγκαθίσταται η εφαρμογή και στη βάση δεδομένων του άρθρου 8 της παρούσας.

5. Κάθε φορά που το εγγεγραμμένο πρόσωπο επιλέγει την οικεία ένδειξη στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του, η εφαρμογή ενεργοποιείται και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο γραπτό μήνυμα, τύπου «sms» στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, με τις απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου προσώπου, που βρίσκονται καταχωρημένες ως δεδομένα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και στη βάση δεδομένων του άρθρου 8 της παρούσας, καθώς και σύνδεσμος με τη θέση γεωεντοπισμού του, όπως αυτή εμφανίζεται κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της εφαρμογής.»

ι. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων της βάσης δεδομένων του άρθρου 8 της παρούσας, για τον σκοπό παροχής της δυνατότητας άμεσης ειδοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής κινδύνου της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, καθώς και για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 της παρούσας για την εγγραφή στην εφαρμογή, είναι η Ελληνική Αστυνομία και η Γ.Γ.Ι.Α.Δ., κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 [L119, Γ.Κ.Π.Δ.].

2. Οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων που χορηγούν την εφαρμογή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Γ.Κ.Π.Δ. και εκπληρώνουν αμφότεροι τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

3. Με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του εγγεγραμμένου προσώπου και την ενεργοποίηση της εφαρμογής, η Ελληνική Αστυνομία αποκτά γνωστική πρόσβαση στα δεδομένα που αποστέλλονται στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της, τα οποία επεξεργάζεται για δικό της λογαριασμό στο πλαίσιο της αποστολής της, ενώ η Γ.Γ.Ι.Α.Δ. αποκτά γνωστική πρόσβαση μόνο σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως στον αριθμό δικαιούχων προσώπων που έλαβαν ή/και ενεργοποίησαν την εφαρμογή».

4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. είναι Εκτελούσα την Επεξεργασία για τον σκοπό της αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση του άρθρου 8 της παρούσας, για λογαριασμό των Υπευθύνων Επεξεργασίας. Κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων τους.

5. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει, για λογαριασμό της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ψηφιακής εφαρμογής «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button), την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αναλαμβάνει η Εκτελούσα την Επεξεργασία καθορίζονται με Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με την Γ.Γ.Ι.Α.Δ.».

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 111847/23-11-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6007).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης