Τι είναι το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας και πως εκδίδεται

Ηλεκτρονικά έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, που συμπεριλαμβάνει στοιχεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Στο νόμο 4934/2022 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω νέας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) .

Το ενιαίο αυτό πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα περιλαμβάνει όλα τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013) στοιχεία, ταυτόχρονα δε και ασφαλιστική ενημερότητα του νόμου 4611/2019 και θα γίνεται δεκτό από όλους ανεξαιρέτως τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους, είτε αυτοί είναι φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα και οντότητες

Με τον νόμο 5086/2024 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η 30.9.2024

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5086/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 23/14.02.2024
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 30
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4934/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), περί έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, η φράση «εκκινεί την 31η.12.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «εκκινεί την 30ή.9.2024» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί την 30.9.2024»

 

 

Νόμος 4934/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 100/23.05.2022
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 22
Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α’ 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ.

2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

«4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί την 30.9.2024»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης