Τι είναι το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών και ποιοι μετέχουν

Αριθμ. 48880/Ζ1 – ΦΕΚ τεύχος Β 2904/02.05.2023
Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης αποτελεί ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και των προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών, των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, της διαδικασίας αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων των μετακινούμενων φοιτητών/τριών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών.

2. Σκοπός του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών είναι η παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι., από αυτό που είναι εγγεγραμμένος/η ο/η φοιτητής/τρια, η καλλιέργεια πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της διεπιστημονικότητας των σπουδών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1. Στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών/τριών συμ-μετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Τμήματα και οι Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, στα οποία η εισαγωγή των φοιτητών/ τριών πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Αποκλείονται από το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως «πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας» είναι το πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/τρια που είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών να μετακινηθεί σε ομοειδές ή μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών πρώτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής για χρονικό διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, να παρακολουθήσει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και να αξιολογηθεί σε αυτές.
β) Ως «Τμήμα/Μονοτμηματική Σχολή προέλευσης» νοείται το Τμήμα ή η Μονοτμηματική Σχολή του Α.Ε.Ι. που είναι εγγεγραμμένος/η ο/η φοιτητής/τρια, ο/η οποίος/α υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.
γ) Ως «Τμήμα/Μονοτμηματική Σχολή υποδοχής» νοείται το Τμήμα ή η Μονοτμηματική Σχολή προς το/ην οποίο/α αιτούνται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.
δ) Ως «επιστημονικό πεδίο» νοείται κάθε επιστημονικό πεδίο στα οποίο κατατάσσονται τα Τμήματα και οι Μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Άρθρο 3
Ανώτατος αριθμός μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που δύνανται να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/ Μομοτμηματικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, όπως αυτός διαμορφώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Άρθρο 4
Κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου για τις ανάγκες του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας

1. Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι. που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2, τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου κάθε Α.Ε.Ι. εντάσσονται σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών κάθε επιστημονικού πεδίου,
β) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/ Σχολών κατ’ ελάχιστον του ίδιου επιστημονικού πεδίου ή και πρόσθετων επιστημονικών πεδίων που καθορίζει η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.,
γ) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/ Σχολών, που κρίνονται ως αντίστοιχα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ανά έτος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

2. Με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης κάθε προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, κατατάσσονται τα προγράμματα σπουδών σε μία από τις κατηγορίες των περ. α) έως γ) της παρ. 1, με σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολόγηση ως προς την κατηγορία που επιλέγεται, ιδίως ως προς τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, τις γνώσεις ή δεξιότητες που πρέπει να έχει κάθε φοιτητής/τρια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και η τυχόν εξέταση σε ειδικά μαθήματα που απαιτείται για την εισαγωγή σε αυτό.
Ειδικώς για τα προγράμματα σπουδών που κατατάσσονται στην περ. β) της παρ. 1 η απόφαση της Συγκλήτου αναφέρει τα επιστημονικά πεδία που εντάσσονται τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων/Σχολών από τα οποία είναι εφικτή η μετακίνηση φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας. Αντίστοιχα, στην περ. γ) της παρ. 1 κατατάσσονται μόνο τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. που το γνωστικό αντικείμενό τους είναι τόσο εξειδικευμένο, έτσι ώστε η επιτυχής παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος να δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από φοιτητές/τριες προγραμμάτων σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων/Σχολών (π.χ. Ιατρική, Οδοντιατρική). Ο αριθμός των προγραμμάτων σπουδών της περ. γ) δεν δύνανται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου ανά Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων σπουδών ενός Α.Ε.Ι. είναι μικρότερος από πέντε (5), τότε μόνο ένα (1) πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι. μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το παρόν εκδίδεται το αργότερο έως την 31η Μαΐου κάθε έτους και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν δεν αποσταλεί η απόφαση της Συγκλήτου του παρόντος ή το περιεχόμενο της απόφασης δεν καταλαμβάνει το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι., τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Α.Ε.Ι. ή όσα δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση της Συγκλήτου κατατάσσονται στην περ. α) της παρ. 1.

Άρθρο 5
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας έχει κάθε φοιτητής/τρια που είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,
β) υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,
γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσής του,
δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου,
ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

2. Η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας της παρούσας.

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

1. Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως, μία για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, ως ακολούθως:

α) τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/ τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,
β) τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με την επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα (1) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής της επιλογής του/ης και να δηλώσει έως τρία (3) προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

3. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, αποκλειστικά με ευθύνη του/ης αιτούντος/σας:
α) αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,
β) βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,
γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,
δ) επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.
Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματός του/ης (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών).

4. Κάθε αίτηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό υποβολής κατά την οριστικοποίησή της μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης υποβληθείσας αίτησης παρέχεται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης υποβληθείσας αίτησης λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της τελευταίας υποβληθείσας αίτησης.

5. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε Α.Ε.Ι. και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και έκδο-σης των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ως ακολούθως:
α) έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,
β) έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής αξιολογεί υποχρεωτικά το σύνολο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς τη Συνέλευση. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πίνακα επιλεγέντων, στον οποίον περιλαμβάνονται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές,
β) πίνακα επιλαχόντων με σειρά κατάταξης, στον οποίον περιλαμβάνονται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας και δύνανται να μετακινηθούν εάν κάποιος/α από τους επιλεγέντες δεν μετακινηθεί.

3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α,
β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α, με βάση τα υποβαλλόμενα από τον/ την υποφήφιο/α δικαιολογητικά,
γ) τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

4. Οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων στο πρό-γραμμα εσωτερικής κινητικότητας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου κάθε Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι με αναφορά του μοναδικού αριθμού υποβολής που έχει λάβει κάθε αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνεται με το αποτέλεσμα κάθε αίτησης με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια μετακίνησης Δικαιώματα μετακινούμενων φοιτητών/τριών

1. Η χρονική διάρκεια της μετακίνησης – φοίτησης σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό). Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης.

2. Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρ-κεια της μετακίνησης – φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής εντάσσονται:
α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,
β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

3. Ο χαρακτηρισμός του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης κάθε μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας ως ομοειδούς ή μη ομοειδούς προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής κατά το στάδιο αξιολόγησης κάθε αίτησης και περιλαμβάνεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 7.

4. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζεται ότι οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες προς ομοειδή προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών ανεξαρτήτως του έτους που εντάσσονται και να αξιολογούνται αντίστοιχα σε αυτές.

5. Από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στην πρακτική άσκηση, την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/ της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

6. Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρο-νικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

7. Η Γραμματεία του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής χορηγεί βεβαίωση η οποία δύναται να εκδίδεται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του άρθρου 6 της παρούσας στους μετακινούμενους/ες φοιτητές/τριες με την οποία πιστοποιείται η μετακίνηση του/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου που παρακολουθεί και το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο έχει ενταχθεί. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν λαμβάνουν νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, αλλά δύνανται να κάνουν χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας που κατέχουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. προέλευσης συνδυαστικά με τη βεβαίωση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 9
Αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης από το Τμήμα/Μονοτμηματική Σχολή προέλευσης της περιόδου σπουδών στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες που κατά το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής δύνανται να υποβάλουν αίτημα αναγνώρισης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων). Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση του Α.Ε.Ι. υποδοχής στην οποία αναγράφονται οι τίτλοι των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρακολούθησε ο/η μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, οι βαθμοί που έλαβε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

3. Για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες έχει επιτυχώς αξιολογηθεί κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης, εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την καταχώριση των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου και την ολοκλήρωση του προγράμματος κινητικότητας, και ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης,
β) αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/ της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης, δύνανται να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4957/2022.

4. Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, ο βαθμός των μαθημάτων καθώς και ο αριθμός των πιστωτικών τους μονάδων που αντιστοιχεί ανά μάθημα/εκπαιδευτική δραστηριότητα, αναγράφονται υποχρεωτικά στο παράρτημα του πτυχίου, ανεξαρτήτως αν έχουν αναγνωριστεί ή προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου.

Άρθρο 10
Αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις

1. Οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών των Α.Ε.Ι. μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών, εφόσον αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας και να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS), ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου, εφόσον η ύλη τους συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/ της Μονοτμηματικής Σχολής.

2. Για την αναγνώριση μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος, κατόπιν αιτήματος του/ης φοιτητή/τριας που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής. Με την απόφαση του παρόντος καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αναγνωρίζονται και απαλλάσσεται ο/η φοιτητής/τρια από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης.

Άρθρο 11
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. αποκλειστικά για τον σκοπό της υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4957/2022. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων. Τα τεχνικά και οργανωτικά αυτά μέτρα καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνουν την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.
2. Κάθε Α.Ε.Ι. για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας και την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών που επιθυμούν να μετακινηθούν προς προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών του οικείου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, τον ν. 4624/2019 (Α’ 134), την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας. Κάθε Α.Ε.Ι. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων, τα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές του εκάστοτε Α.Ε.Ι., και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Άρθρο 12
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) υποχρε-ούνται να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα έως την 31η.1.2024 προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εγγραφή των μετακινούμενων φοιτητών/τριών στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών κάθε Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, η υποβολή δηλώσεων για την παρακολούθηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος, η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης στις δηλωθείσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η δυνατότητα χρήσης των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λοιπών υποδομών του Α.Ε.Ι.

2. Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 1 του άρθρου 6 δύναται να διαλειτουργεί με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα πληροφοριακά συστήματα των Α.Ε.Ι. και κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα του δημόσιου τομέα, εφόσον είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

3. Το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας τίθεται σε λειτουργία από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

4. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας και την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως