Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και εργασιών συγκομιδής έτους 2014

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και εργασιών συγκομιδής έτους 2014

Αριθμ. 104190/86 – ΦΕΚ Β 142 – 28.01.2014

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις τιμές ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής από τις δασικές υπηρεσίες σε δασικούς συνεταιρισμούς, ομάδες δασεργατών και μεμονωμένους δασεργάτες, για το έτος 2014, ως εξής:

Βλ. πίνακες στο ΦΕΚ Β 142 – 28.01.2014
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές της εκφόρτωσης των παραπάνω παρ. 1.4 και 5 ισχύουν όταν αυτή γίνεται με εργατικά χέρια ή με μηχανήματα (όχι ανατροπή).

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την απόληψη του ξυλώδους όγκου:
Των ανεμοχιονορριμάτων κ.λπ.: Ισχύουν οι τιμές των παραπάνω παρ. Α., Β. προσαυξημένες ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες και τη διασπορά των ανεμοχιονορριμάτων κ.λπ. μέχρι του ποσοστού 20%.
Των καμένων δασών: Ισχύουν οι τιμές των παραπάνω παρ. Α., Β., Γ., προσαυξημένες μέχρι του ποσοστού 10%.
Οι παραπάνω προσαυξήσεις θα δίδονται με ευθύνη της επιτροπής ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ των δασεργατών, η οποία επιβαρύνει τον εκμεταλλευτή του δάσους. Κατά την εκμετάλλευση των δημοσίων δασών απ’ ευθείας από το κράτος με αυτεπιστασία χωρίς δημοπρασία (άρθρο 137, παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»), οι υλοτομικές εργασίες και εργασίες συγκομιδής εκτελούνται από τους δασικούς συνεταιρισμούς, ομάδες υλοτόμων και δασεργάτες με τιμές κατά μονάδα παραγόμενου δασικού προϊόντος που καθορίζονται από το Δημόσιο. Το Δημόσιο καταμετράει τα παραγόμενα δασικά προϊόντα, προβαίνει για λογαριασμό του στην διάθεσή τους και επιβαρύνεται με την ανάλογη υπέρ του ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά των απασχοληθέντων δασεργατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Α. Προσαύξηση ειδικών περιοχών
Ειδικά για τις Διευθύνσεις Δασών Δωδεκανήσου και Καστοριάς και τα Δασαρχεία Καλαμάτας, Σπάρτης, Βυτίνας, Αιγίου, Ξυλοκάστρου, Πύργου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Λιδορικίου, Άμφισσας, Λαμίας, Σπερχειάδος, Καρπενησίου και Νευροκοπίου, καθώς και για το Δημόσιο Δάσος Καμάρια Αγράφων περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας, εξαιτίας των συγκριτικά δυσμενέστερων συνθηκών παραγωγής των προϊόντων που διαπιστώνονται στις περιοχές αυτές, οι ανωτέρω τιμές ανάθεσης των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ. του 1ου κεφαλαίου, είναι δυνατό να προσαυξάνονται μέχρι ποσοστού 5%.

Β. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών από τον ίδιο φορέα.
Οι τιμές των παρ. Α., Β. του 1ου Κεφαλαίου προσαυξάνονται στις περιπτώσεις που, τόσο η υλοτομία όσο και η μετατόπιση – μεταφορά αναλαμβάνονται από τον ίδιο φορέα (Δασικό Συνεταιρισμό ή ομάδα υλοτόμων ή μεμονωμένοι δασεργάτες), ως εξής:
Οι τιμές των στύλων τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15%.
Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας Οξυάς η οποία μετράται ανά κορμοτεμάχιο σε κ.μ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 12%.
Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας των κωνοφόρων η οποία μετράται ανά κορμοτεμάχιο σε κ.μ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.
Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 10%.
Αν ο ίδιος φορέας κατά τη μετατόπιση – μεταφορά, για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκτελέσει τις εργασίες ταξινόμησης και στοίβαξης ή της στοίβαξης των δασικών προϊόντων κατά κατηγορία, τότε τα παραπάνω ποσοστά θα υπολογίζονται επί των τιμών της παρ. Β. του 1ου Κεφαλαίου, αφαιρουμένων των τιμών των παρ. Ε2 (ταξινόμησης και στοίβαξης) ή Ε3 (στοίβαξη) του 1ου Κεφαλαίου.

Γ. Προσαύξηση χειμερινών εργασιών
Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε2 και Ε3 του 1ου Κεφαλαίου, που εκτελούνται κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου, προσαυξάνονται ως εξής:
Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας και των στρογγυλίων – σχιζών από ψυχρόβιες Πεύκες (Μαύρη – Δασική – Λευκόδερμος), καθώς επίσης από Ελάτη, Ερυθρελάτη και Οξυά, κατά ποσοστό 25%.
Οι τιμές των προϊόντων Λεύκης κατά ποσοστό 8%.
Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 15%.

Δ. Επίδομα δαπανών μετακίνησης
Για τις δαπάνες μετακίνησης των δασεργατών, των μηχανημάτων, εργαλείων και ζώων, από τους τόπους κατοικίας στους τόπους εργασίας, χορηγείται προσαύξηση επί των τιμών των εργασιών των παρ. Α., Β.,.΄, Ε2, Ε3 του 1ου Κεφαλαίου, με βάση την απόσταση από την έδρα του Συνεταιρισμού μέχρι το υλοτόμιο, ως εξής:
Από 0 μέχρι 50 χλμ. απόσταση ? 5%
Από 51 μέχρι 100 χλμ. απόσταση ? 10%
Από 101 μέχρι 150 χλμ. απόσταση ? 15%
Από 151χλμ. και άνω απόσταση ? 20%
Νησιωτικές περιοχές ? 30%

E. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των δασικών εργασιών (5%)
Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε2, Ε3 του 1ου Κεφαλαίου και Β., Γ., του 2ου Κεφαλαίου, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 5% εφόσον ο ανάδοχος έχει προβεί σε καλή και επιμελημένη εκτέλεση των εργασιών από την άποψη της επιμελημένης ρίψης, της πλήρους και ορθολογικής αξιοποίησης του υλοτομούμενου ξυλώδους όγκου, της μη πρόκλησης ζημιών στο δάσος, της έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών, της επιμελημένης ταξινόμησης και στοίβαξης των προϊόντων, της μη πρόκλησης φθορών στα προϊόντα κ.λπ.
Η καλή εκτέλεση των εργασιών, ως ανωτέρω, θα διαπιστώνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των εργασιών αυτών.
Η καταβολή της προσαύξησης αυτής θα γίνεται αμέσως μετά το πέρας των αναληφθέντων εργασιών (υλοτομικών κ.λπ.) και με βάση τα πρωτόκολλα παραλαβής, τα οποία και θα αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης.
Για την χορήγηση των προσαυξήσεων των παρ. Β., Γ., Δ., Ε., του 2ου Κεφαλαίου πρέπει απαραίτητα να προβλέπονται αυτές, στο σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης και για το λόγο αυτό σε ειδική παράγραφο των συμφωνητικών θα συμπεριλαμβάνονται οι όροι για την χορήγηση των προσαυξήσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Α. Οι τιμές των καλλιεργητικών υλοτομιών αποσκοπούν στη βελτίωση των συστάδων, μέσω της κανονικής καλλιέργειας αυτών, και για το λόγο αυτό προβλέπεται η ειδική αυτή κατά στρέμμα αμοιβή, που είναι πέρα από την αμοιβή των παραγόμενων προϊόντων. Για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αυτών ισχύουν όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ. 224810/3096/27-7-1977 διαταγή «Περί καλλιεργητικών υλοτομιών κατ’ αποκοπή».
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι καλλιεργητικές υλοτομίες θα πρέπει να εκτελούνται πλήρως σε όλες τις επιφάνειες πυκνοφυτειών, κορμιδίων και λεπτών κορμών των συστάδων οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Υλοτομίας των μελετών διαχείρισης του τρέχοντος έτους, καθώς και των ανυλοτόμητων συστάδων προηγούμενων ετών και τούτο θα αποτελεί επιδίωξη και θα τίθεται ως όρος στα συμφωνητικά ανάθεσης των υλοτομιών, ώστε η υλοτομική επέμβαση να είναι καθολική στο χώρο της συστάδας και σύμφωνη με τις δασοκομικές ανάγκες αυτής.
Τα προϊόντα των καλλιεργητικών υλοτομιών θα παραλαμβάνονται από κοινού με τα λοιπά προϊόντα της συστάδας.

Β. Η προσαύξηση της παρ. Β. του 2ου Κεφαλαίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας ορθολογικής συγκομιδής στο δάσος, βασικό μέρος της οποίας είναι η πλήρης και άριστη αξιοποίηση του υλοτομούμενου ξυλώδους όγκου, σε δασικά προϊόντα.
Παράλληλα υπηρετείται και η σκοπιμότητα ανύψωσης του τεχνικού επιπέδου και ενίσχυσης της δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών συγκομιδής από τους δασεργάτες, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις εργασίες και να αξιοποιούν πλήρως και ορθολογικά τον ξυλώδη όγκο που υλοτομείται.
Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό τόσο από τους επιβλέποντες όσο και κυρίως από τους δασεργάτες ότι είναι συμφερότερη οικονομικά η μετατόπιση ολόκληρου του κορμού ή κατά το δυνατό μεγαλύτερο μήκος αυτού, απ’ ότι η μετατόπιση με ζώα φόρτου μετά από πολυτεμαχισμό των κορμών. Τούτο γιατί η μετατόπιση ολόκληρου του κορμού συνεπάγεται μεγαλύτερη απόδοση και καλύτερη αμοιβή, και συγχρόνως, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των δένδρων σε πολυτιμότερα προϊόντα, στα οποία αντιστοιχεί, επίσης, καλύτερη αμοιβή κατά μονάδα προϊόντων.

Γ. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι τιμές των εργασιών μετατόπισης – μεταφοράς υπολογίζονται με τον γενικό τύπο Υ = α + βχ.
Υ = η τιμή κατά μονάδα προϊόντος (Κ.Μ. ή Χ.Κ.Μ.).
α και β = παράμετροι, αναφερόμενες ανωτέρω και που είναι διαφορετικές κατά προϊόν και κατά περίπτωση απόστασης μετατόπισης – μεταφοράς.
Χ = η απόσταση μετατόπισης – μεταφοράς των προϊόντων σε εκατόμετρα εκφράζει την ολική απόσταση μετατόπισης.
Κατά τον υπολογισμό της μέσης απόστασης μετατόπισης – μεταφοράς δασικών προϊόντων θα λαμβάνεται υπόψη ότι, η κλίση της κεντρικής γραμμής (σύρτας) μετατόπισης – μεταφοράς θα πρέπει να κυμαίνεται 15% περίπου.
Η απόφαση αυτή αφορά τις υλοτομικές εργασίες και λοιπές εργασίες συγκομιδής ή εργασίες προβλεπόμενες από εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες καλλιεργητικές εργασίες σε Δημόσια Δάση της χώρας, για το τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.