Ο τίτλος οριστικού παραχωρητήριου κατοικιών πρώην ΟΕΚ

Οριστική παραχώρηση κυριότητας (οριστικό παραχωρητήριο) κατοικιών πρώην ΟΕΚ. Έγκριση του τύπου που αφορά στον τίτλο οριστικής παραχώρησης

Έγκριση του τύπου που αφορά στον τίτλο οριστικής παραχώρησης κυριότητας (οριστικού παραχωρητήριου) κατοικιών καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) που παραχωρεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. (Αριθμ. 34504/1285 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2817/10.08.2017)

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις αριθμ. 1968/46/4.7.2017 (θέμα 74ο) και 2154/51/25-7-2017 (θέμα 59ο) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με τις οποίες καθορίζεται ο νέος τύπος παραχωρητηρίου (ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής), για την οριστική μεταβίβαση στους δικαιούχους, των κατοικιών που βρίσκονται σε οικισμούς του καταργηθέντος ΟΕΚ, ανά επικράτεια.Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο
(Οριστικός τίτλος μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Παραχωρούμε και μεταβιβάζουμε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής την παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενη κατοικία – διαμέρισμα, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου του Νομού στον δικαιούχο αυτής

Δείτε αναλυτικά το κείμενο του οριστικού παραχωρητήριου (Αριθμ. 34504/1285 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2817/10.08.2017)