Παροχές και διευκολύνσεις που συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες

Δημοτικές εκλογές 2014Αριθμ. 13109 – ΦΕΚ Β 850 – 07.04.2014

Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 1 και της παρ. 4 του αρθρ. 2 του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.» (A 138).
2. Την 310/17.03.2014 γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
3. Την 38/13.03.2014 Γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98)
5. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (Α 147).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105), αποφασίζουμε:

1. Παροχές και διευκολύνσεις, που αποτιμώνται σε χρήμα και συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αποτελούν η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν:
α) Τη χρήση από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων για όσο χρόνο χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
β) Τη χρήση από τους συνδυασμούς αιθουσών ή άλλων κλειστών χώρων χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων ατόμων για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.
γ) Την έκδοση εντύπων προεκλογικού περιεχομένου και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους.
δ) Την καταχώρηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα καθώς και διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.
ε) Τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων.

2. Η αξία των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτιμάται ως εξής:
α) Το συνολικό μίσθωμα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον ΟΤΑ στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο ως ακολούθως:

αα) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό μέχρι 25.000 κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 2.000€

ββ) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό από 25.001 έως 50.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 3.500€

γγ) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό από 50.001 έως 75.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 5.000€

δδ) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό από 75.001 έως 100.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 6.000€

εε) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 7.500€

β) Τίμημα για την καταχώρηση μηνυμάτων θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που υποβλήθηκε από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή από το έντυπο (εφημερίδα ή περιοδικό) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 2429/1996, όπως ισχύει σήμερα. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοιος κατάλογος τεκμαίρονται οι τιμές που προβλέπονται από την ίδια διάταξη για την περίπτωση αυτή.
Εφόσον έχει καθοριστεί ειδικό τιμολόγιο για τη διαφημιστική καμπάνια των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στον τύπο ή τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν από το τιμολόγιο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολόγηση της προβολής μέσω διαδικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων (αρθρ. 7 παρ. 6 του Ν. 3870/2010).

γ) Αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων β, γ και ε της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται, συνήθως, με βάση τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.

3. Τα ποσά που προκύπτουν από την κατά τις παραπάνω παραγράφους αποτίμηση, περιλαμβάνονται στα βιβλία εσόδων – δαπανών των συνδυασμών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3870/2010 και στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών καθώς και των υπόχρεων υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου. Η αποτίμηση των παραπάνω παροχών και διευκολύνσεων γίνεται από τα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3870/2010 πρόσωπα και ο τελικός έλεγχος από την επιτροπή του άρθρου 12 του ίδιου νόμου.

4. Για την εφαρμογή του Ν. 3870/2010 τεκμαίρεται ότι ο συνδυασμός ή ο υπόχρεος υποψήφιος κατέβαλε τα ποσά που προκύπτουν βάσει της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν από τα οικεία παραστατικά προκύπτει καταβολή ανώτερου ποσού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ