Το Σύνταγμα της Ελλάδας μετά και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019

Το Σύνταγμα της Ελλάδας μετά και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019

 
Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Σύνταγμα του 1844 (τ.Α 5/18.3.1844)

Σύνταγμα του 1864 (τ.Α 48/17.11.1864)

Σύνταγμα του 1911 (τ.Α 127/1.6.1911)

Σύνταγμα του 1975 (τ.Α 111/9.6.1975)

Σύνταγμα του 1986 (τ.Α 23/14.3.1986)

Σύνταγμα του 2001 (τ.Α 85/18.4.2001)

Σύνταγμα του 2008 (τ.Α 120/27.6.2008).