Τόπος συνεδριάσεων του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

Τόπος συνεδριάσεων του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. (Αριθ. 51400 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3088/07.09.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 100 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 345/1976 «περί κυρώσεως του Κωδικός περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» (Α’141).
γ) Του άρθρου 18 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 98).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
3. Το με αριθμό 85/6-7-2017 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τόπο συνεδριάσεων του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, από 1ης Ιουλίου 2017, την αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθ. 51400 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3088/07.09.2017)