Τουρισμός για όλους 2022. Αποτελέσματα νέας κλήρωσης

Τουρισμός για όλους 2022. Αποτελέσματα νέας κλήρωσης για τους επιπλέον δικαιούχους 

 

Οι οριστικοί πίνακες για τους νέους δικαιούχους αναρτώνται αμέσως μετά την κλήρωση, και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, όπως και στην προηγούμενη κλήρωση, μέσω της εφαρμογής

https://vouchers.gov.gr/tourism4all

 

αλλά και μέσω μηνύματος SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2022» προσφέρει επιδότηση διαμονής ύψους 150 Euro (200 Euro για ΑΜΕΑ) μέσω ψηφιακής κάρτας.

Για πρώτη φορά, η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε κάθε ξενοδοχείο και κατάλυμα της χώρας μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, καλύπτοντας το σύνολο της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου.

 

  

 

Αριθμ. 17708 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4880/16.09.2022
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα ’’Τουρισμός για όλους’’ 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) όμοια απόφαση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα ’’Τουρισμός για όλους’’ 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε μα την υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) όμοια απόφαση, ως εξής:

1. Τροποποιούμε το τέταρτο εδάφιο του χωρίου που προηγείται του άρθρου 1 του διατακτικού της ως άνω απόφασης και το χωρίο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Την κατάρτιση προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού “Τουρισμός για Όλους“ για τα έτη 2022 – 2025, το οποίο θα πραγματοποιείται σε ετήσιους κύκλους και, συγκεκριμένα, την υλοποίηση του πρώτου κύκλου του προγράμματος με τίτλο “Τουρισμός για Όλους 2022”. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022» υλοποιείται μέχρι τις 30.6.2023. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε./www.ktpae.gr) ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος. Για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2022” καταβάλλεται ποσό ύψους σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€44.240.000), που αφορά σε δαπάνες χορήγησης της οικονομικής διευκόλυνσης στους δικαιούχους για τον πρώτο κύκλο, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό ύψους σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (€43.000.000), καθώς και ποσό που αφορά σε δαπάνες υλοποίησης που ορίζεται βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Κ.Τ.Π. Μ.Α.Ε., οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.240.000)».

2. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Προκειμένου να διατεθούν άυλες ψηφιακές κάρτες σε επιπλέον δικαιούχους με βάση τον εκάστοτε προϋπολογισμό του Προγράμματος, διεξάγονται νέες ηλεκτρονικές κληρώσεις. Οι κληρώσεις αυτές διεξάγονται με βάση τον Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, αφαιρουμένων των ήδη κληρωθέντων οριστικών δικαιούχων του Προγράμματος».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 (ΑΔΑ:688Γ465ΧΘΟ-ΤΞ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) όμοια απόφαση.