Τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Αριθμ. 3724/162303 – ΦΕΚ B 3438 – 22.12.2014
Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση:
α) εθνικών μέτρων για την προσαρμογή των απαιτήσεων του Παραρτήματος II του Καν (ΕΚ) 852/2004 στη βάση του άρθρου 13 σημείο 3 αυτού για την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από «μικρές επιχειρήσεις» που παράγουν προϊόντα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή / και δραστηριοποιούνται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς,
β) ρυθμίσεων για την ευέλικτη εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 5 του Καν. 852/2004, στις μικρές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης,
γ) εθνικών μέτρων για την προσαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα III του Καν. 853/2004 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 7 του άρθρου 10 του Καν.853/2004,
δ) εθνικών μέτρων για την προσαρμογή των απαιτήσεων του Παραρτήματος III του Καν (ΕΚ) 853/2004 αναφορικά με το νωπό γάλα σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Καν.853/2004.
ε) παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του Καν.852/2004 σε επιχειρήσεις παρασκευής τροφίμων με παραδοσιακά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 2074/2005.