ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου υγείας παιδιού

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΣΜΕΔΕ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, βάπτισης
  2. Δύο φωτογραφίες (αν είναι βαπτισμένο)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1589/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι «το παιδί μου δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, μόλις δε υπαχθεί, υποχρεούμαι να το δηλώσω στον Κλάδο Υγείας και να το διαγράψω από αυτόν»
  4. Βεβαίωση ασφάλισης – διαγραφής από προηγούμενο Δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (εφόσον ήταν ασφαλισμένο) που να φαίνεται ακριβώς το διάστημα ασφάλισης (Ημερομηνία Έναρξης – Λήξης)
  5. Βιβλιάριο υγείας του μηχανικού θεωρημένο (Ν.Δ. 1259/72 άρθρο 1)
  6. Ο αριθμός ΑΜΚΑ του παιδιού

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται : πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα που δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει (π.χ. Ι.Κ.Α.) με την αναφορά ότι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο σε αυτό.

Σε περίπτωση εγγραφής προγονού ? ής (εγγραφή παιδιού από προηγούμενο γάμο) εκτός από παραπάνω δικαιολογητικά χρειάζονται τα εξής:

  1. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ? της μηχανικού με τον γονέα του παιδιού
  2. Δικαστική απόφαση που επιδικάζει την επιμέλεια του παιδιού στον ? στην σύζυγό του ? της μηχανικού

Προϋπόθεση Έγγραφης

Η καταβολή όλων των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και το τρέχον εξάμηνο, ή προκειμένου για μισθωτούς ασφαλισμένους, η προσκόμιση Βεβαίωσης Εργοδότη στην οποία να βεβαιώνεται ότι γίνονται κρατήσεις για όλους τους Κλάδους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ότι αποδίδονται στο Ταμείο (Ν. 915/79 άρθρο 31)

ΠΡΟΣΟΧΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΑΜΚΑ του παιδιού/παιδιών