Βοηθός Μεσίτη. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Γενικό Εμπορικό Μητρώο

1. Καθιερώνεται μητρώο βοηθών μεσιτών στους κατά τόπο Επαγγελματικούς Συλλόγους, στο οποίο έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι βοηθοί μεσίτες, εφόσον ασκούν το επάγγελμα ως μισθωτοί.

2. Για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη ως ελεύθερου επαγγελματία, απαιτείται εγγραφή στο ΓΕΜΗ ή στο αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου.

3. Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ.2 του άρθρου 4 του παρόντος προϋποθέσεις και να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής

4. Προκειμένου να εγγραφεί ως βοηθός μεσίτη στο ΓΕΜΗ ή στον Επαγγελματικό Σύλλογο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή στο αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου:

α) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του μεσίτη με τον οποίο συνεργάζεται, και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του μεσίτη, με την οποία να βεβαιώνεται η σχέση συνεργασίας τους.

Σημείωση: Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, στα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ), ήτοι της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. Οι αλλοδαποί από άλλη χώρα απαιτείται να κατέχουν άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ) Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ1666-1688).

δ) Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

δα. πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού,

δβ. απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό κατάρτισης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ σε θέματα ακίνητης περιουσίας,

δγ. απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και προϋπηρεσία βοηθού μεσίτη για ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

δδ. πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αρμόδιοι για τις εξετάσεις αυτές φορείς και ο τρόπος πιστοποίησής τους, το περιεχόμενο των εξετάσεων και η διαδικασία διεξαγωγής τους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.