Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης. Δικαιολογητικά για άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  Διεύθυνση Ανάπτυξης οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

  • Θεωρημένο αντίγραφο πτυχίου
  • Προϋπηρεσία
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για μόνιμη κατοικία
  • Παράβολο χαρτοσήμου
  • Παράβολο (πληροφορίες από την υπηρεσία)
  • 1 φάκελο χάρτινο με αυτιά
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Φωτοτυπία προηγούμενων αδειών
  • Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση συμπληρώνει 2 υπεύθυνες δηλώσεις με το κείμενο: Προτίθεμαι να εργασθώ ως μισθωτός στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

· Βεβαίωση εφορίας ότι ασκεί το επάγγελμα από πότε μέχρι πότε

· Βεβαίωση ΟΑΕΕ

· Θεωρημένα αντίγραφα τιμολογίων ή κατάσταση τιμολογίων

· Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να φαίνεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης