Βεβαιώσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Αρμόδια υπηρεσία

Aριθμ. οικ. 131834 – ΦΕΚ Β 1990 – 22.07.2014

Καθορισμός υπηρεσίας για την χορήγηση βεβαιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 38/2010.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση των βεβαιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/τ.Α/25-05-10), τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες απευθύνονται οι πολίτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/τ.Α/25-05-10) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής,