Πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκίνητων. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας

Διαδικασίες Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. οικ.81590/1446/Φ.4.2. – ΦΕΚ B 3002 – 31.12.2015

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι κάτωθι διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ):

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-03.pdf”]

Σχετικά: ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

– – –

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Α. Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Άδεια οικοδομής
  • Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών ετηρήθησαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του Π.Δ/τος 455/76»
  • Βεβαίωση Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την αποχέτευση των υδάτων
  • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Β. Διαδικασία:

  • Έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Σημείωση:

Η άδεια λειτουργίας πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά