Ραδιοτεχνίτης. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο προβλεπόμενου διπλώματος ή πτυχίου
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
● Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
● Βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από τον αρμόδιο επόπτη εργασίας ότι ο ενδιαφερόμενος εργάστηκε ως βοηθός ραδιοτεχνίτης για τα προβλεπόμενα ημερομίσθια (όπου απαιτείται)
● Αντίγραφο άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτη (όπου απαιτείται)

Προϋποθέσεις

● Να έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, προκειμένου για βοηθό ραδιοτεχνίτη.
● Να είναι:
α) κάτοχος Διπλώματος επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ν. 2009/92 των ειδικοτήτων:
(Ι) “Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων”,
(ΙΙ) “Ηλεκτρονικός οπτικο-ηλεκτρο-ακουστικών συστημάτων”,
(ΙΙΙ) “Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας”,
(ΙV) “Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων”,
(V) ή άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
β) πτυχιούχος του τμήματος ειδίκευσης:
“Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών” του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΛΠ) ή ισότιμου τίτλου σπουδών, με την προϋπόθεση ότι έχει εργασθεί ως βοηθός Ραδιοτεχνίτης και έχει συμπληρώσει 200 ημερομίσθια,
γ) πτυχιούχος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και ΤΕΕ Β” κύκλου σπουδών των ειδικοτήτων:
(Ι) “Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού”,
(ΙΙ) “Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων”,
(ΙΙΙ) “Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών”,
(ΙV) “Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών”,
(V) ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σπουδών, με την προϋπόθεση προϋπηρεσίας 400 ημερομίσθια.