Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών Ενοτήτων, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης (λειτουργίας) σχολής οδηγών.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Βήμα 3: Γιατ την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο της σχολής.

Βήμα 4: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών με ισχύ 6 μηνών. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών συνοδευόμενη από ‘’Παράρτημα της άδειας λειτουργίας’’Γ. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδηγών).

Περιγραφή

Σχολή οδηγών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (και κατ επέκταση υποκατάστημα σχολής οδηγών), είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τις επαγγελματικές του ανάγκες στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων

Γενικά Δικαιολογητικά

– ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής ) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. (Απαραίτητο έγγραφο)

– Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ.208/02, εποπτικά μέσα.Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,σχολής οδηγών
(Απαραίτητο έγγραφο)

– Απλό φωτοαντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

– Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών.

– Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης,και ότι επιτρέπεται η χρήση του για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών.

– Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής.

– Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.
Εκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών.

– Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών.

– Για εκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών,αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(30,00 €).

Έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών.

– Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών, αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(30,00 €).
Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών.

– Για χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(60,00 €)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών.

– Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02.

Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών.

– Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02.
Εκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών.

– Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.
Έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών.

– Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών.

– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, απο το φυσικό πρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
Στην αιτηση θα δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ. 208/02.Για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος.
(Απαραίτητο έγγραφο)

– Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Προϋποθέσεις
– Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών :
α. Για τα φυσικά πρόσωπα:
α1. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
α2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
α3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια – κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ.43206/6028/2008 (B΄1541) και κάθε φορά ισχύει

β. Για τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και αστικού συνεταιρισμού):
β1. Ασφάλιση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νομικού προσώπου.
β2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
β3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια κυκλοφορίας τριών (3), τουλάχιστον, εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα.

– Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών είναι οι ίδιες που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία σχολής οδηγών εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχημάτων.

Νομικό πλαίσιο:
κυα.οικ.52424/2663/β/9-11-11,π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/23-8-2002)π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β/26-2-2003)Υ.Α. 58930/480/1999 (Β 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α)