Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Ένταξη διαδικασιών μεταφορών και επικοινωνιών

Αριθμ. ΟΙΚ.26640/2298 – ΦΕΚ Β 1302 – 22.05.2014

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι ακόλουθες διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης:

(1) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

(2) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

(3) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

(4) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

(5) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής/ Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

(6) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

(7) Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα

(8) Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

(9) Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατόπιν μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης

(10) Έγκριση Φορέα Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR

(11) Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ATP (Σταθμοί Ελέγχου ATP, Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ)

(12) Αναγγελία λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας

(13) Αναγγελία λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων

(14) Αναγγελία λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

(15) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α

(16) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β

(17) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη

(18) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη

(19) Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α- Β- Γ- κατηγορίας

2. Τα νέα έντυπα των διαδικασιών που αναφέρονται στην παρ. 1 είναι συνημμένα στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

( Το ΦΕΚ Β 1302 με όλα τα έντυπα των παραπάνω διαδικασιών )

3. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο επαγγελματία για κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης την αντίστοιχη «Βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος», «Βεβαίωση νόμιμης ίδρυσης επιχείρησης» ή «Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης», σύμφωνα με τα συνημμένα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης υποδείγματα.

Η βεβαίωση χορηγείται, εφόσον πιστοποιηθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας ή τη λειτουργία της επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία και τη διενέργεια της τυχόν προβλεπόμενης αυτοψίας στο χώρο της επιχείρησης.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η αριθμ. 52424/8501/9-11-11 (ΦΕΚ Β 2663/9-11-11) όμοια κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 23 Απριλίου 2014
Με εντολή
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Γενικός Γραμματέας
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
του Υπουργείου Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

—————-

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄63).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32).
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄138).
4. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).
5. Το άρθρο 25, παρ. 14 και 15 του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013): Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ Α΄102).
9. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
10. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
11. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112).
12. Το Π.Δ. 178/2000, «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Α΄128), όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 185/2009, «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄213), όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
15. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄152).
16. Το Π.Δ. 231/29-7-1998 (ΦΕΚ Α΄178) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 301/1999, «Περί συστήματος αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄275).
17. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄1276) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
18. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./ 18613/2010 (ΦΕΚ Β΄1334) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄63).
19. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ Β΄1561) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα Ε.Κ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄261) και την αριθμ. Υ.Α.Π./Φ.19.7/166/2-7-13 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Β΄401).
20. Την αριθμ. οικ.43492/4469/30-8-13 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Φ.Ε.Κ. Β΄2336).
21. Την αριθμ. 52424/8501/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄2663).
22. Την αριθμ. Γ4/12059/1342/9-3-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., «Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) στις δραστηριότητες της οδικής βοήθειας οχημάτων και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)».
23. Το αριθμ. Δ. ΤΕΦ.Α΄1162026 ΕΞ 2011/25-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
24. Το αριθμ. Β3-21725/3218/17-5-12 έγγραφο της
Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.
25. Το αριθμ. 54000/1035/11-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3919/2011».
26. Την ανάγκη διόρθωσης των απαιτήσεων ως προς τα δικαιολογητικά για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
27. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,