Άδειες Εργασίας σε Κέντρα Διασκέδασης, Μπαρ, Καφετέριες

Εργασία σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ κλπ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Για την άδεια εργασίας σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά

1Άδεια Εργασίας
Εκδίδεται από το οικείο σας Αστυνομικό Τμήμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Θα παραστείτε αυτοπροσώπως (ή σε περίπτωση που παραστεί τρίτος απαραίτητο είναι να έχει εξουσιοδοτηθεί) στην υπηρεσία με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα Π.Δ. 180/1979 (Α 46).

β. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο, μεσω TaxisNet) για έκδοση ή ανανέωση άδειας εργασίας από ΕΛΑΣ αξίας 2,93 ευρώ, μαζι με την εξόφληση από την τράπεζα.

Υπηρεσία e-Παράβολο (χωρίς κωδικούς taxis)
Φορέας Δημοσίου: Δημόσιας Τάξης ΠτΠ /Ελληνική Αστυνομία
Κατηγορίες Παραβόλου: Άδειες (Ένσημο ΕΛΑΣ)
Τύπος Παραβόλου: [6193] Άδεια ή Ανανέωση Άδειας (Έκδοση απο ΕΛΑΣ)
Μεταβλητό ποσό: 2,93 €

γ. Πέντε πρόσφατες έγχρωμες (5) φωτογραφίες.

δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (περί μονίμου κατοικίας).

ε. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (αν υπάρχει).

στ. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής – πράσινη κάρτα ή οποιοδήποτε έγγραφο νόμιμης παραμονής και εργασίας, προκειμένου για αλλοδαπούς.

ζΑντίγραφο Ποινικού Μητρώου «δικαστικής χρήσης» (Αναζητείται Υπηρεσιακώς), του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του 3μήνου από την ημερομηνία υποβολής του

Επίσης θα χρειαστεί το πιστοποιητικό Υγείας απο τον ιατρό όπως και η αστυνομική σας ταυτότητα.

ΙΣΧΥΣ:

Η άδεια εργασίας προκειμένου για ημεδαπούς ισχύει για όλη την επικράτεια χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η άδεια εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς ισχύει για συγκεκριμένο εργοδότη και για όσο χρόνο ισχύει η άδεια παραμονής τους στη χώρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχονται για τους αλλοδαπούς με την αίτηση για άδεια εργασία και φωτοαντίγραφο της αίτησης που υποβάλλουν για το ποινικό μητρώο, εκδίδουν την άδεια εργασίας και σε περίπτωση που το ποινικό μητρώο που θα εκδοθεί μεταγενέστερα δεν είναι καθαρό, την ανακαλούν.

Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη τουεπαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ.)

2Πιστοποιητικό Υγείας:

Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.

Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας οι ερ­γαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρε­ωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος.

Το Πιστοποιητικό Υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον εκδίδεται από ιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα φέρει εκτός από τη σφραγίδα του ιατρού και τη σφραγίδα του φορέα.

Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων.

Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ.).

Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσ­σονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όρ­γανα υγειονομικού ελέγχου.

Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαρι­ότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό.

Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκ­δοθεί ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.

Διαδικασία:
Με το έντυπο από τον παραπάνω σύνδεσμο και την ακτινογραφία θώρακος πηγαίνετε είτε σε κρατικό είτε σε ιδιώτη ιατρό για να σας το επικυρώσει.