Υπηρεσίες σε ασθενείς νοσοκομείων από αποκλειστικές νοσοκόμες

Υπηρεσίες σε ασθενείς νοσοκομείων από αποκλειστικές νοσοκόμες

Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους
Αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι. Ποιοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής

Τροποποίηση και συμπλήρωση

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.90657/18 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1310/17.04.2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ Β ́1023) υπουργικής απόφασης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β ́1944/2013) και την Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 458).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ Β ́1023) υπουργική απόφαση με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β ́1944/2013) και την Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́458)», ως ακολούθως:

1. Στην παρ.4 περ. α οι λέξεις «έναν νοσηλευτή/τρια με Β ́ βαθμό» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έναν νοσηλευτή/τρια με Α ́ βαθμό».

2. To δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων, με τον τρόπο που περιγράφεται στο εδάφιο γ της παρ. 4, καθώς και την υποχρέωση ελέγχου αυτών για τυχόν παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα ή υπάρξει έγγραφη ενημέρωση από τον/την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος ή τον/την υπεύθυνο/ν Νοσηλευτή/τρια βάρδιας ακόμη και οριστικού αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Τα παραπτώματα είναι τα εξής:
α) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων επικουρικής νοσηλευτικής φροντίδας.
β) Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς τον ασθενή ή τους οικείους του ή αντικείμενη προς τα χρηστά ήθη.
γ) Μη τήρηση του ωραρίου εργασίας.
δ) Άρνηση βάρδιας έως τρεις (3) φορές.
ε) Μη αποκλειστική απασχόληση σε έναν και μόνο ασθενή.
στ) Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
ζ) Παράλειψη ένδυσης της στολής εργασίας και η απουσία της κάρτας ταυτοποίησης σε εμφανές σημείο.
η) Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.
θ) Μη συνεργασία και αποδοχή εποπτείας από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεται ο ασθενής.
ι) Τέλεση οποιουδήποτε πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος στο χώρο του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.
ια) Πολύωρη απομάκρυνση από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
ιβ) Απασχόληση και σε άλλο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική εκτός του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής που έχει επιλεγεί.
3. Στην παρ. 6 μετά τις λέξεις «Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου» προστίθεται «ή αυτός/αυτή που τον/την αντικαθιστά» και μετά τις λέξεις «ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής» προστίθεται «ή αυτός/αυτή που τον/την αντικαθιστά».

4. Στην παρ. 6 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως:

«Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να συντάσσει και αποστέλλει, ανά μήνα στην Διοίκηση του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, στο αρμόδιο Τμήμα της Υ.ΠΕ.Δ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Πανελλαδική ́Ενωση Νοσοκόμων Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», σχετική Έκθεση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες του παραρτήματος της παρούσης απόφασης»

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 μετά τις λέξεις «θα αναγράφεται η συγγενική σχέση με αυτόν» προστίθενται τα ακόλουθα:

Η άδεια παραμονής θα δίδεται μετά από αίτηση του συγγενή, στην οποία θα δηλώνονται το ανώτερο τρία (3) άτομα που θα μπορούν εναλλακτικά να συνοδεύουν τον ασθενή, αφού επιδείξουν την άδεια παραμονής και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο, στην Προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος.

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά με την παραμονή των συνοδών αλλά και των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς και τον έλεγχο για μη διακίνηση διαφημιστικού υλικού για παροχή φροντίδας, έχει ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια βάρδιας του Τμήματος όπου νοσηλεύεται ο ασθενής, καθώς και ο/η εφημερεύων κάθε φορά Τομεάρχης και το προσωπικό ασφάλειας του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων που δεν προβλέπονται από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, ειδοποιείται η ασφάλεια του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής και σε περιπτώσεις μη απομάκρυνσής τους ειδοποιείται η ασφάλεια του οικείου Αστυνομικού Τμήματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́ 1023)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.