Πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκίνητων. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης

Διαδικασίες Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. οικ.81590/1446/Φ.4.2. – ΦΕΚ B 3002 – 31.12.2015

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι κάτωθι διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ):

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-03.pdf”]

– – –
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Α. Προϋποθέσεις:

 • Να επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις χρήσεις γης
 • Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την είσοδο-έξοδο οχημάτων (σαν σταθμός μικρού μεγέθους)
 • Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/86
 • Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί το πλυντήριο αυτοκινήτων ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού

Β. Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο 29,50 €
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι «δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου»
 • Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου
 • Βεβαίωση χρήση γης
 • Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα
 • Κάτοψη του πλυντηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
 • Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
 • Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
 • Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα
 • Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα
 • Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις

Γ. Διαδικασία:

 • Έλεγχος των δικαιολογητικών
 • Διενέργεια αυτοψίας
 • Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτούμενων δαπανών
 • Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης

Σημείωση:

Η άδεια ίδρυσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου ισχύει για 3 χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί για 2 ακόμα χρόνια