Ραδιοτεχνίτης. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών.
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
● Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (οι φωτογραφίες προσκομίζονται κατά την παραλαβή της άδειας).

Προϋποθέσεις

● Να έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
● Να είναι:
α) απόφοιτος αναγνωρισμένης από το Κράτος μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών προσωπικής φοιτήσεως ή δι”” αλληλογραφίας
β) απόφοιτος στρατιωτικής Σχολής ραδιοτεχνίας
γ) απόφοιτος μη αναγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ραδιοτεχνίας – τηλεόρασης και συναφών ειδικοτήτων τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης
δ) πτυχιούχος του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΛΠ ή ισότιμου τίτλου σπουδών
ε) πτυχιούχος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών των ειδικοτήτων : (Ι) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», (ΙΙ) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», (ΙΙΙ) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», (IV) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών», (V) ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σπουδών
στ) απόφοιτος Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) ειδκότητας «Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης»
ζ) απόφοιτος ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών
● Να πετύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις οι οποίες γίνονται κάθε Μάρτιο, Ιούλιο και Νοέμβριο.

Διαδικασία

● Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο κατά το Α 15ημερό των μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου.
● Οι εξετάσεις προκηρύσσονται ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής τους.
● Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει από την ημερομηνία της προκήρυξης των εξετάσεων και λήγει 15 ημέρες πριν από τη διενέργειά τους

Κόστος

Παράβολο Χαρτοσήμου 15 Ευρώ

Σημείωση Στην υπεύθυνη δήλωση (του παρόντος εντύπου ή του Ν. 1599/86) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του και ότι δεν υπόκειται στις επαγγελματικές στερήσεις του άρθρου 19 του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και ότι δεν έχει καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας