Ραδιοηλεκτρολόγος Β. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β χωρίς εξετάσεις

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
● Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει
● Να έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.
● Να είναι πτυχιούχος: αναγνωρισμένης υπό του κράτους Ανωτέρας σχολής Ηλεκτρονικών, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ και ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

Κόστος

Παράβολο Χαρτοσήμου 15 Ευρώ

Σημείωση  Στην υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και ότι δεν έχει καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας