Αδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Αδεια και Προϋποθέσεις λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

ΝΟΜΟΣ 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242)

Αρθρο 5 (όπως ισχύει)

Αδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

1. Η λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων διενεργείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών ύστερα από σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, εφόσον πληρούνται οι υπό του άρθρου 6 του παρόντος οριζόμενες προϋποθέσεις.

2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται:

α. Για τα αγροτικά κτηνιατρεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

β. Για τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως, τα οποία όμως οφείλουν
να γνωστοποιούν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
μέσα σε ένα (1) μήνα από την εναρξή της. Τα παραπάνω φαρμακεία οφείλουν
να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

γ) Για τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, κλινικές και τα κτηνιατρικά γραφεία
παραγωγικών ζώων, τα οποία μπορούν να χορηγούν, μετά από την έκδοση της
κτηνιατρικής συνταγής, τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει της
εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, στους ιδιοκτήτες των ζώων τα
οποία περιθάλπουν ή παρακολουθούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς,
απαγορευομένης της εκτέλεσης συνταγής άλλου κτηνιάτρου.

3. Στη λιανική πώληση τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα
διατίθενται μόνο με συνταγή κτηνιάτρου.
Στη συνταγή του κτηνιάτρου αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη ότι το
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιχθείς,
εφόσον αυτό χορηγείται για τέτοια χρήση.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζεται ο κατάλογος των συνταγογραφημένων φαρμάκων.

4. Η λιανική πώληση η διάθεση κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε
άλλους χώρους ή με άλλους τρόπους, πλην των προαναφερομένων στις
παραγράφους 1 και 2, απαγορεύεται.

Αρθρο 6 (όπως ισχύει)

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

1. Για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 5 απαιτείται αίτηση του
ενδιαφερόμενου προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να έχει τα
ακόλουθα προσόντα:

α. Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη – Μέλη
τςη Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(β. ).

Η περ.β΄ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 8 παρ.1 Ν.3955/2011,ΦΕΚ Α 89/20.4.2011.

Το εδάφιο της περίπτωσης β`, που είχε προστεθεί από την
παρ.2 άρθρου 22 Ν.2945/2001 (Α 223) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 35
Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/.5.6.2003.

γ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει νόμομα
απαλλαγεί από αυτές.

δ. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην
έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση
για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού
επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α`), όπως ισχύει, και καθ`
υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για κακούργημα η καθ` υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο
επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

ε. Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο ή
ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το
αντικείμενο του επαγγελματός του.

στ. Να διαθέτει κατάστημα, το οποίο να πληροί τα ακόλουθες
προϋποθέσεις:

αα) Να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) και να βρίσκεται στο ισόγειο.

ββ) Να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή
υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος.
Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων
κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων με την κίνηση του κυρίως
καταστήματος.

γγ) Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος
σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

δδ) Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού κανονισμού ως
προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λ.π..

εε) Να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της
παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων.

στστ) Να διαθέτει σύστημα πυρασφαλείαςη επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

ζζ) Να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη
θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια, κ.λπ.).

ηη) Να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο
πινακίδα με σήμα “V” σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70)
εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης να υπάρχει η ένδειξη “ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ” “ή η ένδειξη “ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΧΘΥΩΝ”, εφόσον η άδεια
χορηγήθηκε για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
που προορίζονται για ιχθείς.”
Ομοιο σήμα και ένδειξη πρέπει να έχουν και τα καταστήματα χονδρικής
πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου της παρ. 1 για τη χορήγηση άδειας
λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να
συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα δεν
είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκεύες ή προσθήκες.

β. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου
τίτλου κυριότητας του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού
στα δημόσια μεταγραφών.

γ. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει
σύστημα πυρασφαλείας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

δ. Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού.

4. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται και για
τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

5. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων
του εδαφίου στ` της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου
ενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη
και αποτελείται από έναν κτηνίατρο έναν ιατρό και ένα μηχανικό των
αντίστοιχων υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η ίδια
επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της διαπίστωσης τηε συνδρομής ή
μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη
χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων.

6. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που
προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, σε
προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες), σε ανώνυμες εταιρείες, σε
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον
διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος υπεύθυνο
επιστήμονα, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ.
463/1987 (Α` 216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α` 47) ή
ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής
και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου
Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
ισότιμου της αλλοδαπής και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α` και β` της
παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου. (άρθρο 10 παρ.2 Ν.3955/2011 ΦΕΚ Α 89)

7. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιτρικών φαρμακευτικών προϊόντων
εκδίδεται τουλάχιστον εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου στην οικεία Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Αντίγραφο της άδειας κοινοποιείται στην αρμόδια
Κτηνιατρική Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας
και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

8. Δεν χορηγείται άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων σε ενδιαφερόμενους που:

α) έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα ή έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή
σύνταξης ή έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν
παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης,

β) έχουν τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιτρικής νομοθεσίας ή τους
έχει ανακληθεί οριστικά ή άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομα τους.

Αρθρο 7 (όπως ισχύει)

Λειτουργία καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

1. Στο κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων απαγορεύεται η κτηνιατρική εξέταση και η καθ` οιονδήποτε
τρόπο περίθαλψη ζώων καθώς και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα. Στο
ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση κτηνιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων
και διαφόρων ειδών κτηνιατρικής εν γένει χρήσης.

2. Το κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
και η αποθήκη πρέπει να διατηρούνται σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.

Τα ιδιοσκευάσματα και λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να
φυλάσσονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης και των
αναγραφόμενων στη συσκευασία οδηγιών του παρασκευαστή.

3. Δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος λιανικής
πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς άδεια της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πέραν των τριών (3) ημερών.

4. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος της προηγούμενης
παραγράφου μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου:

α. Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα το χρόνο, χωρίς ειδική
αιτιολογία.

β. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες για τους εξής λόγους:

– για μεταφορά η ανακαίνιση του καταστήματος

– για λόγους υγείας του υπευθύνου

– για οικονομικούς ή άλλους εξαιρετικούς λόγους.

5. Τα καταστήαμτα λιανικής πώλησης κτηναιτρικών φαρμακευτικών
προϊόντων πρέπει:

α) Να είναι εφοδιασμένα με ποσότητα και ποικιλία κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο και τον αριθμό
των καταστημάτων της περιοχής, καθώς και την κίνηση που παρουσιάζεται
στα προϊόντα αυτά, ώστε να παρέχουν διαρκή και επαρκή εξυπηρέτηση.

β) Να είναι εφοδιασμένα με το Κτηνιατρικό Συνταγολόγιο και με ικανό
αριθμό καρτελών φαρμακοεπαγρύπνησης και να τηρούν ειδικό φάκελο με τις
εγκυκλίους και λοιπές οδηγίες του Ε.Ο.Φ. και του Υπουργείου Γεωργίας.

6. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος και σε ειδική κορνίζα αναρτάται
αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων ή, για τα φαρμακεία που ήδη λειτουργούν
νομίμως, αντίγραφο της γνωστοποίησης στην οικεία Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση.

7. Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος και οι εφημερίες καθορίζονται
με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

8. Ο υπεύθυνος του καταστήματος που πωλεί κτηνιατρικά φαρμακευτικά
προϊόντα υποχρεούται:

α) Να εκτελεί επακριβώς τις συνταγές των κτηνιάτρων και να μην
αντικαθιστά κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που άναγράφεται στη συνταγή
με άλλο της προτίμησής του. Για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ναρκωτικών
απαιτείται η προσκόμιση της ειδικής διαγράμμισης συνταγής, που
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. (παρ.4 άρθρου 22 του Ν. 2945/2001 (Α 223).

β) Να αναγράφει στη συσκευασία των προϊόντων τους χρόνους αναμονής,
όταν τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρόκειται να χορηγηθούν σε
παραγωγικά ζώα, τα προϊόντα των οποείων πρόκειται να δοθούν στην
κατανάλωση.

9. Ο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 υπεύθυνος επιστήμονας του
καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και είναι
υπεύθυνος αυτός ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας του, για
την κανονική λειτουργία του. Η αναπλήρωση του υπεύθυνου επιστήμονα γίνεται
ύστερα από άδεια αναπλήρωσης που χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η
άδεια αναπλήρωσης χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες σε
περίπτωση απουσίας του για λόγους επιμόρφωσης, υγείας ή άλλους εξαιρετικούς
λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπεύθυνου επιστήμονα. Σε
περίπτωση που ο προτεινόμενος αναπληρωτής του δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής
Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ
του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α` 216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του
π.δ. 109/1989 (Α` 47) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων
ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην
Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, η σχετική αίτηση υπογράφεται και από τον
προτεινόμενο αναπληρωτή. (άρθρο 10 παρ.3 Ν.3955/2011 ΦΕΚ Α 89).