Λειτουργία εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

NOMOΣ 4316/2014 – ΦΕΚ A 270 – 24.12.2014

Άρθρο 33
Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
1) Η περίπτωση ζ ́ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 (Α ́8) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης.»
2) Η περίπτωση ι ́ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο, καθώς και έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.»
3) Στο άρθρο 3 του π.δ. 29/1987 μετά την περίπτωση ι ́ προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο,
ιβ) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.»
4) Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.»

Άρθρο 34
Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων
Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία.»

Άρθρο 35
Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ−οδ ανήκει στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 36
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α ́ 228), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, καταργούνται οι λέξεις «μετά από γνώμη της οικείας Δ.Υ.Πε.».

Άρθρο 37
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α ́ 228), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, προστίθεται η φράση:
«Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος.»

Άρθρο 38
Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών φορέων ΠΦΥ
Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»