Άσκηση επαγγέλματος ξεναγού. Ένταξη της διαδικασίας στα ΚΕΠ

Αριθ. 16368 (ΦΕΚ Β΄ 1808/25.07.2013)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού – Μητρώο Ξεναγών – Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 3 του ν. 710/1977, όπως ισχύει, ο αιτών υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτηση – αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/1977, όπως ισχύει, δηλαδή είτε i) Δίπλωμα Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΟΤΕΚ) είτε ii) αντίγραφο σχετικού τίτλου εκπαίδευσης ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και αντίγραφο της απόφασης
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία χορηγείται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του Τίτλου III του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων» (ΦΕΚ Α’ 78), όπως ισχύει, είτε iii) πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως ισχύει.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που
αναφέρονται στα ήθη (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή).

4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).

5. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας του αιτούντος.

6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, για την εγγραφή στο οικείο Μητρώο και την χορήγηση του δελτίου ταυτότητας ξεναγού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται το Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 710/1997, όπως ισχύει. Το ΜΗ.ΞΕΝ., στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης μορφής του τηρούμενου Μητρώου, επικρατεί η έντυπη.

2. Στο ως άνω Μητρώο καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο Αριθμός Μητρώου Ξεναγού (ΜΗ.ΞΕΝ.)

β) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του ξεναγού.

γ) Οι τίτλοι σπουδών, από τους οποίους προκύπτει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 710/1977, όπως ισχύει.

δ) Οι γλώσσες στις οποίες δύναται ο ξεναγός να ασκεί το επάγγελμα,

ε) Διοικητικές κυρώσεις που τυχόν έχουν επιβληθεί.

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο της παραπάνω παραγράφου 1 και τη χορήγηση του δελτίου ταυτότητας ξεναγού, καταβάλλεται παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ, πληρωτέο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον κωδικό 3741.

4. Ξεναγοί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος δυνάμει των διατάξεων που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ξεναγών της παραπάνω παραγράφου 1 και χορηγείται σε αυτούς δελτίο ταυτότητας ξεναγού – σε αντικατάσταση του προϊσχύοντος – με την υποβολή αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, συνοδευόμενης από απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου της παραπάνω παραγράφου 3 και πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας του αιτούντος.

5. Σε περίπτωση επανέκδοσης της ταυτότητας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου της παραπάνω παραγράφου 3 και πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας του αιτούντος.

6. Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων γνωστοποιείται εγγράφως στο αρμόδιο τμήμα της παραπάνω παραγράφου 1 για την ορθή και άμεση επικαιροποίηση του Μητρώου. Ομοίως γνωστοποιείται εγγράφως άμεσα η για οποιοδήποτε λόγο παύση άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού και επιστρέφεται το δελτίο ταυτότητας.

Άρθρο 3

Η διαδικασία για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 του ν. 710/1977, όπως ισχύει, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται η με αρ. η με αρ. 16017/18-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3055) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού «Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού – Μητρώο Ξεναγών – Ενταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας
άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ», η με αρ. 1620/19-01-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 25) «Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης» και το άρθρο 4 της με αρ. ΔΙΟΝΟΣΕ 1527/08-10-1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Διατήρηση δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις υπηρεσίες του EOT» (ΦΕΚ Β’ 862).

Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα Υποδείγματα 1 και 2.

Άρθρο 6

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ