Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ B 2785 – 21.12.2015
Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β ́) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».


———
Αριθ. ΔΕΦΚ Γ 5013824ΕΞ2013 – ΦΕΚ Β 968 – 22.04.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», ως ακολούθως:

1. Στο τέλος του άρθρου 4 μετά την παράγραφο Β προστίθεται παράγραφος Γ ως ακολούθως:
«Γ. Τα κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ανά περίπτωση ποσά εγγυήσεων μειώνονται κατά 30% εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.»

2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών
1. Για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας με εξαίρεση την προϋπόθεση της περίπτωσης γ) εφόσον αυτή δεν απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.
Σε περίπτωση ανάπτυξης εμπορικής δραστηριότητας πέραν των ανωτέρω, ήτοι και θέση σε ανάλωση, πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, τα παραπάνω πρόσωπα καταθέτουν εγγύηση οικονομική, ίση με το 5% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης επί του συνόλου των προϊόντων που κατά το προηγούμενο έτος διακίνησαν προς φορολογικές αποθήκες άλλων εγκεκριμένων αποθηκευτών, σε άλλα Κράτη-Μέλη ή στο εσωτερικό της χώρας, περιλαμβανομένων και των Κ.Α.Ε., διέθεσαν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών ή εξήγαγαν σε τρίτες χώρες.
3. Σε περίπτωση που οι εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών θέτουν σε ανάλωση αλκοολούχα ή και καπνικά προϊόντα, ο υπολογισμός της εγγύησης θα ενεργείται, για την ή τις κατηγορίες των προϊόντων που θέτουν σε ανάλωση, με βάση όσα εφαρμόζονται για τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που μόνο κατέχει τα αντίστοιχα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 4, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια. Το ελάχιστο όριο στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε 146.735 ευρώ οικονομικής εγγύησης ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις κατηγορίες των προϊόντων που θέτουν σε ανάλωση.
Σε περίπτωση που δεν θέτουν σε ανάλωση προϊόντα μιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω η εγγύηση υπολογίζεται για την κατηγορία αυτή με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/01 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος, κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό της εγγύησης όπως υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω.
4. Προκειμένου για εφοδιαστές που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα, εγγύηση ίση με το 20% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελούμενη από 10% οικονομική και 10% άλλης μορφής εγγύηση στα προϊόντα που κατά δήλωση θα διακινηθούν ή εξαχθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης του επιτηδεύματος τους, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης 58.694 ευρώ.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/01 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 20%.
5. Τα κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ανά περίπτωση ποσά εγγυήσεων μειώνονται κατά 30% εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.
6. Τα κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ανά περίπτωση ποσά εγγυήσεων δεν μπορεί να υπολείπονται κάθε φορά του συνόλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα για τις διακινήσεις των οποίων δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, για το υπολειπόμενο ποσό φορολογικών επιβαρύνσεων, κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση.
7. Η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή (Υπόδειγμα Παραρτήματος Ι και ΙΙ) αντίστοιχα, γίνεται όπως και στις λοιπές περιπτώσεις, με μόνη διαφοροποίηση ότι στο Παράρτημα Ι (χώρος 6 και 7) και στο Παράρτημα II (χώρος 7 και 9) αντίστοιχα αυτού, τίθενται όλες οι δραστηριότητες του εφοδιαστού.
8. Για τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες υπό καθεστώς αναστολής, τηρούνται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κ.λπ. η δε πίστωση του Βιβλίου Αποθήκης γίνεται με βάση το οικείο παραστατικό εφοδιασμού.»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ