Ραδιοτηλεγραφητής – ραδιοτηλεφωνητής. Δικαιολογητικά για χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή – ραδιοτηλεφωνητή

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ραδιοτηλεγραφητή, ραδιοτηλεφωνητή, απαιτείται αντίστοιχο πτυχίο.
Το πτυχίο αυτό χορηγείται από τις Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατόπιν εξετάσεων.

Δικαιολογητικά

● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
● Απολυτήριο λυκείου ή τίτλο άλλης τουλάχιστον ισότιμης προς αυτό σχολής.
● Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου.
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από την εισαγγελία περιοχής του υποψηφίου πρόσφατης έκδοσης (έως και τρεις μήνες)
● Παράβολο 8,8 ευρώ.
● Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει:
● Να έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
● Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή τουλάχιστον ισότιμο άλλο τίτλο.
● Να έχει άρτια όραση, ακοή και άρθρωση της φωνής.
● Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής σχολής ραδιοτηλεγραφίας – ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.
● Να μην έχει καταδικαστεί, ούτε να είναι υπόδικος για παράβαση ποινικού νόμου, που συνεπάγεται κώλυμα για διορισμό σε δημόσια υπηρεσία.
● Να πετύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Διαδικασία 

● Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις (3) φορές το χρόνο κατά το Α 15μερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου.
● Οι εξετάσεις προκηρύσσονται ένα μήνα πριν από ημερομηνία διεξαγωγής τους και η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει από την προκήρυξη και λήγει 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Στους επιτυχόντες χορηγούνται τα ανάλογα πτυχία μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση των αποτελεσμάτων.