Συνεργείο επισκευής οχημάτων. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων

Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Εμπλεκόμενοι φορείς: Περιφέρειες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Νομικό πλαίσιο:
ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11, Π.Δ. 78/88 όπως ισχύει

Περιγραφή 
Διαδικασία, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Επιχείρηση που επισκευάζει και συντηρεί οχήματα.

Γενικά Δικαιολογητικά 
– ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων (Απαραίτητο έγγραφο)
– Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου.
Σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1: 50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ράμπων και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου
– Βεβαίωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης των περιβαντολλογικών επιπτώσεων
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικ/νιών
– (για τα βαφεία) Μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό
Ειδικά για τα βαφεία απαιτείται μελέτη, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/85
– (Για την άδεια ίδρυσης συνεργείου-φανοποιείου) Μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό
Υποβάλλεται για την άδεια ίδρυσης συνεργείου – φανοποιείου και σ”””” αυτή καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής – αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/81
– (για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωσης Κ.Ε.Κ. στο όνομα του έχοντος την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ειδικά για την αδειοδότηση συνεργείων βαφής και αμαξωμάτων
– (για την άδεια λειτουργίας) ΄Αδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου.
Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική Αρχή
– (για την άδεια λειτουργίας) Απόφαση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
– (για την άδεια λειτουργίας) Πτυχίο τεχνίτη επισκευής Αυτοκινήτων
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1575/85 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερομένου πτυχίου ή άδειας υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από του Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψης ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
– (για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του επιβλέψαντος μηχανικού, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης
– (για την άδεια λειτουργίας) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.
– Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 € (το ποσό μπορεί να αλλάξει)
– Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70
– Μελέτη
Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου
– Τεχνική έκθεση
Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές
– Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας ή ίδρυση και λειτουργία συνεργείου
– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διπλ/χου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 ή από άλλες σχετικές διατάξεις
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
Την υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλει ο αιτών την άδεια και ο Διπλ/χος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός, και σ αυτή βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/88

Προϋποθέσεις
1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης. 2.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους της ΚΥΑ 69269/5387/1990 όπως ισχύει. 3.Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Διαδικασία
Βήμα 1. Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 2 (για την άδεια ίδρυσης) : Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας
Βήμα 3 (για την άδεια ίδρυσης): Έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών
Βήμα 4 (για την άδεια ίδρυσης): Αυτοψία από τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών
Βήμα 5 (για την άδεια ίδρυσης): Έκδοση Άδειας ίδρυσης
Βήμα 6 (για την άδεια λειτουργίας): Αίτηση Άδειας λειτουργίας (μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά)
Βήμα 7 (για την άδεια λειτουργίας): Αποστολή των δικαιολογητικών για την Άδεια λειτουργίας στην Διεύθυνση Μεταφορών
Βήμα 8 (για την άδεια λειτουργίας): Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Μεταφορών
Βήμα 9. Έκδοση Άδειας λειτουργίας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
http://www.yme.gr/
NACE CODE: G.45.2 Maintenance and repair of motor vehicles
Τμήμα Εγκαταστάσεων
Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων