Δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)

Δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)

Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 57483 – ΦΕΚ Β 1804 – 02.07.2014

Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Μονάδος Ημερήσια Νοσηλείας
1. Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) είναι η υγειονομική μονάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στεγάζει η ΜΗΝ μπορεί να είναι:
i. Χειρουργικού τομέα
ii. Παθολογικού τομέα
iii. Οδοντιατρική.
iv. Μεικτή όταν συνδυάζει δύο η περισσότερες ιατρικές ειδικότητες.

Άρθρο 2
Η Μ.Η.Ν. εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή συστεγάζεται αποκλειστικά με άλλο φορέα ΠΦΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που λειτουργεί νόμιμα.

Οι χώροι αυτοί πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία Μ.Η.Ν. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Η Αυτοτελής Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή.

Εξαιρετικά εφόσον η Μ.Η.Ν. εγκατασταθεί σε νησί είναι απαραίτητη η διασύνδεσή της με νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική στο νησί στο οποίο πρέπει να υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή ή αεροπορική γραμμή.

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Μ.Η.Ν. είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Σε ιδιωτικές κλινικές που σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αναπτύσσουν τμήμα αντίστοιχης ειδικότητας, επιτρέπεται η λειτουργία Μ.Η.Ν με τις προυποθέσεις της παρούσας, και αν δεν πληρούνται με την προσθήκη συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και χώρων και αντιστοίχου ιατρικού εξοπλισμού.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας

1. Κτίριο νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 23 παρ. 1, Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/9/4/2012).

2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3. Για τη νόμιμη λειτουργία Μ.Η.Ν. απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας.

4. Η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται, στις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ. Η. Ν. καθώς και στις Μ.Η.Ν. ως μονάδες ιδιωτικών κλινικών, από την οικεία Περιφέρεια, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα ή της μονάδας, με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τις διατάξεις της παρούσης.

5. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συμπλήρωσή τους, οπότε η παραπάνω προθεσμία του εντός (1) μηνός άρχεται από την συμπλήρωση του φακέλου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός, αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων εντός δύο (2) μηνών καθίσταται ο Υπουργός Υγείας. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

Όμοιες βεβαιώσεις απαιτούνται έκτος των άλλων και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των Μ.Η.Ν.

Άρθρο 4
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΦ.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

Α/Α

ΧΩΡΟΙ

ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μ2

(Μ)

Για την λειτουργία της Μ.Η.Ν. απαιτούνται τουλάχιστον οι παρακάτω χώροι:

Ι. ΧΩΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΦ.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

Α/Α

ΧΩΡΟΙ

ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μ2

(Μ)

1.

Υποδοχή – Γραμματεία− Λογιστήριο

6.00

2.00

Χ.Κ.Χ. Οι χώροι μπορούν να λει−

τουργούν ανεξάρτητοι ή ενιαίοι

Χ.Κ.Χ. 1.2μ2

2.

Γενική Αναμονή

8.00

3.00

Για κάθε αίθουσα επεμβάσεων

επι πλέον της πρώτης.

Χ.Κ.Χ.

3.

Γραφείο ιατρού εξεταστήριο

10.00

2.80

Γίνεται έκτος από την εξέταση

και η προετοιμασία του ασθενή.

Αναμονή πριν την επέμβαση για 2

αίθουσες

4.

Χώρος αναμονής

10.00

3.00

Επι πλέον 0.80μ2 / για κάθε αί−

θουσα επεμβάσεων πλέον

των 2 πρώτων.

*Εξασφάλιση συνθηκών ασηψίας

5.

Αίθουσα επεμβάσεων

15.00

2.40

*είναι προσπελάσιμη με διάδρομο

πλάτους 1.60μ.

Ανά 2 αίθουσες επεμβάσεων −

6.

Χώρος Αποστείρωσης

5.00

2.20

Χρησιμοποιείται και

ως χώρος φύλαξης καθ. υλικού

7.

Χώρος πλύσης ιατρών

4.00

1.80

Ο χώρος πλύσης ιατρών θα δια−

θέτει χειρουργικό νιπτήρα.

8.

Χώρος Ανάνηψης

12.00

3.50

Χ.Κ.Χ.

9.

Αποδυτήρια ασθενών

3.00

Κοντά στον χώρο αναμονής

Lockers−

10.

Γραφείο ιατρού

8.00

2.50

Προαιρετικό

(ενημέρωση ασθενών)

11.

Έξοδος έκτακτων περιστατικών

Επικοινωνεί άμεσα με τον ανελ−

κυστήρα−έξοδο του κτιρίου .

12.

Χώρος Ανάπαυσης Προσωπικού

8.00

2.50

προαιρετική

13.

Αποδυτήρια προσωπικού

5.00

1.80

Κοντά στον χώρο αναμονής

Lockers−w.c./ανδρών−γυναικών.

14.

Χώρος στάθμευσης φορείου−

Σε εσοχή με αντίστοιχη αύξηση

Αναπηρ. Αμαξιδίου

επιφάνειας.

15.

Αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού

6.00

16.

Αποθήκη αναλωσίμου υλικού

Ερμάρια

17.

Χώρος ιατρικών αερίων

Υπαίθριος χώρος

18.

W.C. επισκεπτών

3.00

1.10

ανδρών−γυναικών.

19.

W.C.− ΑΜΕΑ

2.50

1.40

20.

Χώρος ακαθάρτων και ειδών

2.50

1.20

καθαριότητας

21.

Λεβητοστάσιο− Η/Ζ

ΙΙ. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 5
Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής:
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικοτητας με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.(Ν. 4067/2012)

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Επιτρέπεται όπου από τους Όρους δόμησης του οικοπέδου προβλέπεται η χρήση «Κοινωνική πρόνοια».

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (Άρθρο 2-ΝΟΚ).

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
– Νέος Οικοδ. Κανονισμός- Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/9/4/2012.

– Κανονισμός Πυροπροστασίας: χρήσεις Κτίρια Υγείας-πρόνοιας

– Κτιριολογικός Κανονισμός: (ΦΕΚ 59Δ/3-2-1989) χρήσεις Κτίρια Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

– Θέσεις στάθμευσης: 1/80μ2 (κτιρίου υγείας) (π.δ. 111-ΦΕΚ 76Α/2004) η τις Ισχύουσες κατά περιοχή διατάξεις.

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Η διάταξη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ:
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΝΟΚ., άρθρο 26 και 27. (Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α /9/4/2012).
Ανεξαρτήτως της φύσης της ιδιωτικής, Μ.Η.Ν. αυτοτελούς ή μη,θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
1. Το συγκρότημα αιθουσών επεμβάσεων της Μ.Η.Ν. πρέπει να αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο κτιριακό συγκρότημα. Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμβολή άλλων λειτουργικών ή μη χώρων της μονάδας.

2. Κάθε αίθουσα επεμβάσεων θα πρέπει να έχει δάπεδο αγώγιμο και με διαμόρφωση κοίλων συναντήσεων με τους τοίχους του ίδιου χώρου. Οι τοίχοι εσωτερικά θα πρέπει να επιστρώνονται χωρίς αρμούς με υλικά με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Οι ψευδοροφές θα είναι στεγανές χωρίς αρμούς και με αντιμικροβιακή επίστρωση.

3. Κάθε ΜΗΝ πρέπει να διαθέτει εφεδρική και ανεξάρτητη παροχή ρεύματος (Η/Ζ), για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, όπως επίσης και σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας (UPS).

Άρθρο 6
O Ελάχιστα Απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός της Μ.Η.Ν εξαρτάται από το είδος (αυτοτελής ή μη) και εξειδικεύεται ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στεγάζει.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :
Ι. ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Α/Α Περιγραφή

ΓΕΝ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:
1 Τραπέζι χειρουργικό
2 Λάμπα χειρουργείου (οροφής ή και τροχήλατη)
3 Τροχήλατο εργαλειοδοσίας
4 Απινιδωτής
5 Διαθερμία
6 Σετ χειρουργικών εργαλείων.
7. Συσκευή κρυοπληξίας.
8. Σκαμπό και Στατό ορών.
9. Διαφανοσκόπειο.
10. Τροχήλατο φαρμάκων και συναφή εξοπλισμού
11. Κάδοι με πεντάλ
12. Αναρρόφηση

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ: (επί πλέον χειρουργικής)
1 Αρθροσκόπιο
2 Τροχήλατο γύψου
3 Πριόνι/τρυπάνι γύψου

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ:
1 Μικροσκόπιο χειρουργικό οφθαλμολογικό
2 Laser Θεραπείας
3 Οφθαλμοσκόπιο
4 Τονόμετρο
5 Σχισμειδής λυχνία.
6 Συσκευή φακοθρυψίας-βιτρεκτομής.
7 Διαθρασίμετρο/κερατόμετρο.
8. Οφθαλμολογικά χειρουργικά εργαλεία
9. Λάμπα χειρουργείου (οροφής ή και τροχήλατη)

ΩΡΛ:
1. Ωτοσκόπιο
2. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ
3. Ρήνο-φάρυγγα-λαρυγγοσκόπιο
4. Μικροσκόπιο ΩΡΛ
5 Πηγή ψυχρού Φωτισμού
6 Παρελκόμενα Χειρουργικής Τράπεζας
7. Χειρουργικά εργαλεία ΩΡΛ
8. Λάμπα χειρουργείου (οροφής ή και τροχήλατη)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ:
1 Οδοντιατρική μονάδα πλήρης
2 Τροχήλατο εργαλείων
3 Παρελκόμενα Χειρουργικής Τράπεζας
ΙΙ. ΓραφειοΥ γιατρου – εξεταστηριοΥ

Α/Α  Περιγραφή
1. Εξεταστική κλίνη
2. Εξεταστική λυχνία
3. Βαθμίδα κινητή
4. Στηθοσκόπιο
5. Διαγνωστικό Σετ
6. Πιεσόμετρο
7. Διαφανοσκόπιο
8. Τροχήλατο οργάνων μεσαίο
9. Παραβάν/κουρτίνα.

III. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Α/Α Περιγραφή
1 Κλίβανος ατμού
2 Τροχήλατο αποστείρωσης
3 Πλυντήριο εργαλείων

Άρθρο 7
Δικαιούχοι
1 .Δικαιούχοι αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

2 .Δικαιούχοι ίδρυσης ιδιωτικών Μ.Η.Ν. ως μονάδας ιδιωτικής κλινικής, είναι κάθε ιδιωτική κλινική.

3 .Οι Μ.Η.Ν. εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.

4 .Βεβαιώσεις λειτουργίας Μ.Η.Ν. δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Άρθρο 8
Απαγορεύσεις
Στις Μ.Η.Ν. απαγορεύονται:

α. Η διενέργεια θεραπευτικών ή χειρουργικών επεμβάσεων με γενική, ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία.

β. Στις Μ.Η.Ν. απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας, η παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο φορέας στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού, της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού, καθώς και η λειτουργία τους χωρίς τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις λειτουργίας.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Μ.Η.Ν.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Μ.Η.Ν. απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Στις περιπτώσεις της συστέγασης της Μ.Η.Ν. με άλλο φορέα ΠΦΥ ή άλλη Μ.Η.Ν. οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού, με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για
τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των οικείων διατάξεων, των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

Για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό.

β. Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η οροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

γ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε κτίριο του άρθρου 5 της παρούσας, από όπου να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

δ. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλίμακας 1:50, σε τρία αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.

στ. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

ζ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

η. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του φορέα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

θ. Υποβολή επίσημων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

ι. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό, κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

ια. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

ιγ. Ονομαστική κατάσταση του ιατρικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

Η αναγγελία έναρξης γίνεται με την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι έχουν εξασφαλιστεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά,τα οποία έχει υποχρέωση να φυλάσσει στην Μ.Η.Ν.

2. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικής Μ.Η.Ν. που λειτουργεί είτε ως αυτοτελής, είτε ως μονάδα ιδιωτικής κλινικής με τη μορφή νομικού προσώπου εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον:

α. καταστατικό του νομικού προσώπου

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. . 1599/86 των επιστημονικά υπευθύνων και των ιατρών εταίρων ή των ιατρών μετόχων που είναι μέλη του Δ.Σ. ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

3. Στην αίτηση συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο επιστημονικής διασύνδεσης της Μ.Η.Ν., όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος.Άρθρο 10
Επιτροπή ελέγχου Μ.Η.Ν.
Αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (αυτοτελών ή ή μη) είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991.

Έργο της επιτροπής είναι:
α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους.
γ. Η εισήγηση για την οριστική παύση λειτουργίας του φορέα, εφόσον αυτός δεν λειτουργεί ή έπαψε να λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.

Άρθρο 11
Προσωπικό και ελάχιστο ωράριο λειτουργίας
Σε κάθε ΜΗΝ ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος ένας ιατρός της ειδικότητας της Μονάδας και αναφέρεται στη βεβαίωση λειτουργίας. Πέραν του επιστημονικά υπεύθυνου, υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και άλλοι ιατροί ιδίας ειδικότητας με αυτή της μονάδας.

Στο νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να υπάρχει ένας (1) προϊστάμενος Νοσηλευτής πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Βοηθητικό προσωπικό κατά περίπτωση (γραμματέας, καθαρίστρια, φροντιστής κλπ), τηρουμένου του νομίμου ωραρίου εργασίας.

Οι ΜΗΝ δύνανται να λειτουργούν από τις 7.00 πμ έως τις 21.00 μμ.

Άρθρο 12
Διαδικασία παραπομπής στην Μ.Η.Ν.
Στην Μ.Η.Ν. παραπέμπεται κάθε ασθενής ο οποίος κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού του χρήζει αντίστοιχης διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης για την οποία δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών, μπορεί να γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις της Μ.Η.Ν., είτε σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας υγείας σε ιατρικά εύλογο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση.

Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών, υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Υπουργό Υγείας αντίγραφα των χορηγηθεισομένων βεβαιώσεων λειτουργίας Μ.Η.Ν. με δική τους ευθύνη εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγησή τους.

Όσοι φορείς λειτουργούσαν έως τώρα βάσει του π.δ. 84/2001 καλούνται εντός ενενήντα (90) ημερών να αναθεωρήσουν τις άδειες λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.