Gigabit Voucher για ευρυζωνική σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας

Gigabit Voucher για ευρυζωνική σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας. Η αίτηση θα γίνεται μέσω του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet του δικαιούχου.

Το Gigabit Voucher θα επιδοτεί την ενίσχυση των συνδέσεων οπτικής ίνας σε σπίτια και επιχειρήσεις περιοχών που εδρεύουν σε κτίρια που καλύπτονται από δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps.

Το Gigabit Voucher αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2024 και θα χρηματοδοτεί την αναβάθμιση απλής σύνδεσης σε ευρυζωνική με ταχύτητες πάνω από 250 Mbps.

Οι δικαιούχοι, μετά από την έκδοση της επιταγής, θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων προσφορών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να λάβουν την επιδότηση μόνο μία φορά, ωστόσο θα είναι δυνατή η μεταφορά της επιδοτούμενης σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας
Με διατάξεις του νόμου 5099/2024, χορηγείται σε δικαιούχους επιταγή (voucher) για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας (Υπηρεσία Gigabit)

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 48/05.04.2024
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις

Άρθρο 34
Πρόγραμμα «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme»)

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μέσω συστήματος επιταγών (vouchers), που διατίθενται στους δικαιούχους για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας (Υπηρεσία Gigabit).

2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 124), εφόσον σωρευτικά:

α) εμπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352), είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187),

β) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 6 του παρόντος, καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, και διαμένουν, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή έχουν την έδρα τους, αν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που καλύπτονται από δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων, και δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps, τηρουμένων των ειδικότερων ορών και προϋποθέσεων που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6 του παρόντος.

3. Κάθε δικαιούχος, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. και αιτείται την έκδοση της επιταγής. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον αυτές πληρούνται, εκδίδει την επιταγή επ’ ονόματι του δικαιούχου

4. Οι δικαιούχοι, μετά από την έκδοση της επιταγής, δύνανται να τη χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων προσφορών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μετά από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, λαμβάνουν το ποσό της επιταγής σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην κοινή απόφαση της παρ. 6 του παρόντος.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης