Ενστάσεις των συνταξιούχων ΕΦΚΑ για μη νόμιμο επανυπολογισμό των συντάξεων

Ενστάσεις των συνταξιούχων ΕΦΚΑ για μη νόμιμο επανυπολογισμό των συντάξεων

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων όπως εμφανίζεται στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων Ιανουαρίου 2019 είναι λανθασμένος και μη νόμιμος
Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ. Αλέξης Μητρόπουλος, μετά την πρόσφατη ανάρτηση από τον ΕΦΚΑ «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης», εκφράζει την άποψη ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων όπως εμφανίζεται σε αυτά, είναι λανθασμένος και μη νόμιμος και προτείνει σε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν MONO αυτή την αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητικής)

ΣχετικάΗλεκτρονικά οι ενστάσεις για τα ενημερωτικά εκκαθαριστικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019

Προς τεκμηρίωση της άποψής του ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος αναφέρει τα εξής:

Την 1-10-2019 στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ αναρτήθηκε Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, στο οποίο εμφαίνεται το ενιαίο, μέχρι 31-12-2018, ποσό της σύνταξης χωριζόμενο παράνομα σε τρία διακριτά μέρη, ήτοι:
την εθνική σύνταξη (………………… ευρώ),
την ανταποδοτική σύνταξη (……………… ευρώ)
και την προσωπική διαφορά (……………….. ευρώ ).

2. Ωστόσο, το Ενημερωτικό Σημείωμα της Σύνταξής για τον Ιανουάριο 2019, που αποτελεί μια ενημερωτικού τύπου καταγραφή από μέρους του ΕΦΚΑ, εκδόθηκε κατά παράβαση:

α) των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016,

β) της υπ’αριθ. οικ.26083/887/2016 (ΦΕΚ Β’ 1605/7-6-2016) κοινής υπουργικής απόφασης,

γ) της υπ’αριθ. πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΚΑ και

δ) του υπ’ αριθ. 261704/31031/24-6-2019 Πορίσματος-Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη.

3.Επιπροσθέτως, στο γενικό έγγραφο με τίτλο «Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» που αναρτήθηκε, ενώ αναφέρονται όλοι οι νόμοι (3863/2010, 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012), βάσει των οποίων έγιναν οι αλλεπάλληλες και διαδοχικές περικοπές στις συντάξεις, ουδέν απολύτως αναφέρεται για:

α) τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκριναν αντισυνταγματικές τις περισσότερες από τις περικοπές αυτές (ν. 4051/2012 και 4093/2012), αλλά και την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων κατ’έτος,

β) τις υπ’ αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκριναν αντισυνταγματική την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία παρανόμως συνεχίζετε να παρακρατείτε, όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Σημείωμα που αναρτήσατε.

Κατόπιν των παραπάνω ο  ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος θεωρεί παράνομο και αντισυνταγματικό τον θεσμό του επανυπολογισμού και εσφαλμένο το Ενημερωτικό Σημείωμα αφού παραλείπει να λάβει υπόψη τις ανωτέρω αμετάκλητες αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων και προτείνει σε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν την παρακάτω αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητικής)

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επεξεργάστηκε βελτιωμένη αίτηση για τη χορήγηση από τον ΕΦΚΑ νέας συνταξιοδοτικής απόφασης (τροποποιητικής) μετά την έκδοση των υπ’ αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεων της ΟλΣτΕ, την δίνει στη δημοσιότητα και καλεί τους συνταξιούχους να την καταθέσουν στον ΕΦΚΑ

Η νέα βελτιωμένη αίτηση (κατεβάστε εδώ)