Ιατροί. Βεβαίωση εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την υπηρεσία υπαίθρου

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται:

Αίτηση

Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.
Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού:

-Στην περίπτωση που ο ιατρός πριν την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου είχε υπηρετήσει ως ειδικευόμενος, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

-Στην περίπτωση που και η υπηρεσίας υπαίθρου του ιατρού και η εκπαίδευσή του στο Νοσοκομείο βεβαιώνεται στο ίδιο έγγραφο (συνήθως από το Νοσοκομείο) κατατίθεται με την αίτηση το σχετικό έγγραφο.

4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει διοριστεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου με απόφαση έως 20-8-1997 και με δωδεκάμηνη θητεία, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

 

Για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται:

Αίτηση

Αντίγραφο πτυχίου (για πτυχία ημεδαπής)

Αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και για πτυχία εξωτερικού, αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού και αντίγραφο Πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ Ή ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που τα πτυχία ιατρικών σχολών Πανεπιστημίων είναι χωρών του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίγραφο βεβαίωσης από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Πανεπιστημίου για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Α’ έτος της Ιατρικής Σχολής, εάν αυτή δεν προκύπτει από το πτυχίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται με την αίτηση σε απλή φωτοτυπία.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει αίτηση χωρίς τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας και στο e-mail: [email protected] , αναφέροντας οπωσδήποτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης που έχουν καταθέσει στο Υπουργείο.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αποστείλει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και δεν διαθέτουν τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου μπορούν να αιτηθούν αυτόν ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μας και στο e-mail: [email protected]