Voucher για διακοπές στην Βόρεια Εύβοια. Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (voucher) για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας

 

Σε λειτουργία από την Παρασκευή 25.8.2023 το North Evia Pass 2023 μέσω του vouchers.gov.gr

 

 

Συγκεκριμένα:

Voucher για διακοπές στην Βόρεια Εύβοια.

Με διάταξη του νόμου 5045/2023, χορηγείται οικονομική ενίσχυση (voucher) για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας. Δικαιούχοι, αιτήσεις, ποσά

Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

Νόμος 5045/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 136/29.07.2023
Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 56
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας

1. Παρέχεται οικονομική διευκόλυνση για το έτος 2023 από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο προς τον σκοπό της ενίσχυσης του τουρισμού στη βόρεια Εύβοια, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

2. Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσω-πα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Kώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Ωφελούμενοι των δικαιούχων ορίζονται:
α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και
β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι κατά την έννοια της παρ. 2, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση της παρ. 8.

4. Δεν καθίστανται δικαιούχοι – ωφελούμενοι:

α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της περιόδου 2023-2024, ανεξαρτήτως από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, καθώς και

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

5. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

6. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 5 πιστώνεται από την εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

7. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119 [ΓΚΠΔ]) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

8. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

9. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή, αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για έναν από τους προορισμούς της παρ. 5 και την πίστωση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε αυτή. Ο αιτών συμπληρώνει και πιστοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν επιτρέπεται.

10. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

11. Οι τελικοί δικαιούχοι προκύπτουν μετά από κλήρωση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των προσώπων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Εν συνεχεία, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1, στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι την ημερομηνία λήξης της, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

13. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενων της παρ. 3 και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, εξειδικεύονται οι συναφείς παροχές κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 4, καθορίζονται οι κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η χρονική περίοδος της δράσης, η οποία δύναται να μεταβάλλεται, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ο επιμερισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της παρ. 5

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)  (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης