Νόμος 5045/2023 Ενίσχυση εισοδήματος και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Νόμος 5045/2023ΦΕΚ τεύχος Α 136/29.07.2023
Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ παρ. 3 άρθρου 4 ν. 4387/2016
Άρθρο 4 Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών – Προσθήκη άρθρου 9Α στο π.δ. 169/2007
Άρθρο 5 Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 169/2007
Άρθρο 6 Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα – Προσθήκη άρθρου 43Α στο π.δ. 169/2007
Άρθρο 7 Επίδομα νόσου και ανικανότητας – Προσθήκη άρθρου 54Α στο π.δ. 169/2007
Άρθρο 8 Υπολογισμός της σύνταξης αναπήρων οπλιτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 88 π.δ. 168/2007
Άρθρο 9 Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, πολιτικοί υπάλληλοι, δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι – Τροποποίηση άρθρου 92 π.δ. 168/2007
Άρθρο 10 Υπολογισμός της πολεμικής σύνταξης των οικογενειών των αξιωματικών που δεν υπάγονται στο άρθρο 75 του Α.Ν. 1854/1951 – Τροποποίηση άρθρου 95 π.δ. 168/2007
Άρθρο 11 Επιδόματα ανικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 168/2007
Άρθρο 12 Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριά ανάπηρων πολέμου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 101 π.δ. 168/2007
Άρθρο 13 Επιδόματα φυματικού ή νόσου – Τροποποίηση άρθρου 102 π.δ. 168/2007
Άρθρο 14 Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία – Τροποποίηση άρθρου 103 π.δ. 168/2007 Άρθρο 15 Αποδοχές υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας – Τροποποίηση άρθρου 166 π.δ. 168/2007
Άρθρο 16 Μηνιαία σύνταξη λογοτεχνών και καλλιτεχνών – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3075/2002
Άρθρο 17 Αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων
Άρθρο 18 Απλοποίηση εξουσιοδοτήσεων για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 8 υποπαρ. ΙΑ.6. παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 19 Τελικές – συμπληρωματικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 20 Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
Άρθρο 21 Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015
Άρθρο 22 Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης
Άρθρο 23 Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017
Άρθρο 24 Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας – Τροποποίηση περ. Β’ άρθρου 127 ν. 4472/2017
Άρθρο 25 Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση περ. Ε’ άρθρου 127 ν. 4472/2017
Άρθρο 26 Χιλιομετρική αποζημίωση – Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 27 Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022
Άρθρο 28 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 29 Μισθολογική κατάταξη
Άρθρο 30 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Άρθρο 31 Βασικός μισθός
Άρθρο 32 Επιδόματα
Άρθρο 33 Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Άρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 35 Μισθολογική κατάταξη
Άρθρο 36 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Άρθρο 37 Βασικός μισθός
Άρθρο 38 Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Άρθρο 39 Μισθολογικές ρυθμίσεις για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και το επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980
Άρθρο 40 Λοιπά θέματα αποδοχών
Άρθρο 41 Διατηρούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 43 Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 44 Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών – Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 45 Απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν στερηθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020
Άρθρο 46 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή
Άρθρο 47 Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 48 Αρμοδιότητα δημοσιονομικού συμβουλίου για έλεγχο οικονομικών συνεπειών προγραμμάτων κομμάτων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4270/2014
Άρθρο 49 Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Άρθρο 50 Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
Άρθρο 51 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών για το έτος 2023
Άρθρο 52 Επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 και παρ. 9 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 53 Χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – Προσθήκη περ. ι) στο άρθρο 3, τροποποίηση άρθρου 5 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του ν. 4987/2022

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 54 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας
Άρθρο 55 Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών «Καλάθι του νοικοκυριού»
Άρθρο 56 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας
Άρθρο 57 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 ν. 4258/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 58 Δικαιούχοι του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 5006/2022
Άρθρο 59 Βασικοί όροι του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 5006/2022
Άρθρο 60 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 ν. 5006/2022
Άρθρο 61 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3863/2010
Άρθρο 62 Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Άρθρο 63 Ρύθμιση για το μεταφερόμενο στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 Μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Άρθρο 66 Παράταση απόσπασης για κάλυψη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 ν. 4920/2022
Άρθρο 67 Απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας – Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 68 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 69 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 – Προσθήκη παρ. 7Η στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 70 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4797/2021
Άρθρο 71 Ρυθμίσεις για τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5045/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 136/29.07.2023