Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής

Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής είναι τα τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτήΑριθμ. 4912/120862 – ΦΕΚ B 2468 – 17.11.2015
Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

Ορισμοί
1.Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής»: Τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή

β) «Μεταποίηση μικρής κλίμακας»:

αα) οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw, σύμφωνα με την περ. ιγ ́ της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3982/2011 (Α ́143), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 (Α ́120). Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν περιλαμβάνεται η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα και

ββ) οι υπηρεσίες προετοιμασίας (όπως συσκευασίας και συντήρησης) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων έως 50.000 m3, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β ́1048/04.04.2012), όπως ισχύει,

γ) «Μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής»: ο χώρος της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας όπου παρασκευάζονται τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής,

δ) «Πρωταρχικό συστατικό»: το συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% του τροφίμου αυτού ή τα οποία συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή με την ονομασία του τροφίμου και για τα οποία,στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται ποσοτική αναγραφή.

ε) «Αγροτική κατοικία»: η ιδιωτική κατοικία του παραγωγού.

στ) «Υπεύθυνος μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής»: Το φυσικό πρόσωπο, επαγγελματίας αγρότης που διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των Καν. 178/2002, 852/2004 και 1169/2011.

ζ) Έδρα μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής: αυτή που θα ορίσει ο παραγωγός στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή/και της αγροτικής εκμετάλλευσης.

η) «Σημεία διάθεσης»: η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), οι λαϊκές αγορές, οι αγορές παραγωγών και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης


 

Αριθμ. 799/13510 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 224/04.02.2019
Τροποποίηση της 4912/120862/5-11-2015 (Β ́ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής  παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφασης

Η αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 2468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

Η υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφασης καταργείται

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αριθμ. 345/23924 – ΦΕΚ Τεύχος Β 866/16.03.2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ πρωτ. 4912/120862 /05/11/2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» 2468 Β).