Βουλευτικές εκλογές 2015. Ενέργειες για Εκλογείς που έχουν παραλειφθεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. πρωτ.: 30976
ΑΔΑ: 7ΚΘΝ465ΦΘΕ-0Ψ2

Εγκύκλιος : 36

ΘΕΜΑ : Παραλειφθέντες εκλογείς

Ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012), ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:

1. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι.

Συνεπώς, όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 25ης Ιανουαρίου 2015, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.

Οι κ.κ. ∆ήμαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να εκδίδουν, εις διπλούν, πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.

Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι

«ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

2. Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το ∆ήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο στον αιτούντα, πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου ∆ήμου της χώρας.

Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης και για τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες με σχετική εγκύκλιο της ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου ∆ήμου όπου ζητά την έκδοση πιστοποιητικού ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου ∆ήμου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο ∆ήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 26/2012).

4. Επισημαίνεται ότι δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 30η Ιουνίου 2015, ούτε στους μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφέντες λόγω της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.

5. Οι αντιπρόσωποι της ∆ικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

6. Οι ∆ήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, παρακαλούμε να αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη ∆ιεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.

Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται με τη σχετική βιβλιοδετημένη εγκύκλιό μας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους