Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας

ΥΑ Π1β//2002 (ΥΑ Π1β/Γ.Π.οικ.116847 ΦΕΚ Β 1519 2002): Ιδρυση-Λειτουργία Βρεφον/κών Σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις κλπ. (320145)

Άρθρο 1 – Ορισμός – Σκοπός των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως 6,5 ετών και παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Οι Μονάδες παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά και εξασφαλίζουν σε αυτά τα ακόλουθα:

.Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές.

.Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.

.Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.

.Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.

.Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.

.Τακτική ιατρική παρακολούθηση.

2. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα βρεφών για βρέφη από 8 μηνών μέχρι 2,5 ετών

β) Τμήμα νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών

γ) Τμήμα νηπίων με αναπηρία από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών

Άρθρο 2 – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

ι. Για τη λειτουργία ΒΣΟΦ είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

ιι. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου εγκατάστασης του ΒΣΟΦ, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

“ιιι. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας άτι ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) πληροί τους όρους και τις προυποθέσεις της παρoύσας αποφάσης”.

***Το εντός ” ” εδάφιο του άρθρου 2 συμπληρώθηκε ως άνω με την ΥΑ Π1β/Γ.Π. οικ. 11804/2003 (ΦΕΚ 160 Β/2003)

1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Σταθμού, την έδρα, το μέγιστο αριθμό των φιλοξενουμένων βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία.

2. Καταστατικό του νομικού προσώπου.

3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου.

4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υπευθύνου του νομικού προσώπου, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε διώκεται και ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Σταθμού ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης.

7. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο.

8. Κάτοψη των χώρων που θα λειτουργήσει ο ΒΣΟΦ, υπογραμμένη από μηχανικό και υπεύθυνη δήλωσή του ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

9. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

10. Υπεύθυνη δήλωση του νομικού προσώπου για:

α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα φιλοξενούνται τα παιδιά

β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σταθμού.

γ) το προσωπικό που θα προσληφθεί στο Σταθμό.

Άρθρο 3 -Τεχνικές προδιαγραφές

Α. Οι ΒΣΟΦ υπάγονται στις διατάξεις:

Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρήσης Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια.

Του Κανονισμού Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης Η.

Β. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:

6 ΒΡΕΦΩΝ 15 ΝΗΠΙΩΝ 8 ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΧΩΡΟΙ ΕΛΑΧ. ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΠΟΔΟΧΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Είσοδος-Αναμονή (καροτσάκια) 12,00 2,40
2. Γραφείο Δ/νσης 7,00 2,40
3. Γραφείο πολλαπλών χρήσεων
9,00 2,40 Απαιτείται για ΒΣΟΦ με >30 παιδιά
4. Χώρος προσωπικού
7,00 2,20 Απαιτείται για ΒΣΟΦ με >6-7 άτομα Προσωπικό.
 5. Μόνωση 6,00 1,80 Απαιτείται για ΒΣΟΦ με >35 παιδιά
6. WC/DS προσωπικού-κοινού
6,00
7. Ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια 3,00
Β1. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ
1. Αίθουσα Yπνoυ Βρεφών 2,50Μ2/βρέφος 3,00 Μin επιφάνεια αίθ.15,00Μ2
2. Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών
1,20Μ2/βρέφος 3,00 Μin επιφάνεια αίθ. 5,00Μ2
3. Χώρος Αλλαγών-Λουτρού- Bρεφών 2,50Μ2/θέση αλλαγής 1,50 1 θέση αλλαγής αντιστοιχεί σε 3  βρέφη
4. Χώρος παρασκευής γάλακτος 4,00 1,50
B2. XΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ
1. Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 1,80Μ2/νήπιο 3,60 Μin επιφάνεια αίθ. 25,00Μ2 Οταν χρησιμοποιείται και σαν Τραπεζαρία.
2,00Μ2/νήπιο 3,60 Μin επιφάνεια αίθ. 25,00Μ2 Οταν χρησιμοποιείται και σαν Τραπεζαρία.
2. Αίθουσα Yπνoυ Νηπίων
1,70Μ2/θέση Ύπνου 3,00 Μια θέση ύπνου /4- 5 νήπια. Μin επιφάνεια αίθ. 12,00Μ2.
3. Τραπεζαρία 1,40Μ2/νήπιο
3,00 Χώρος προαιρετικός Μin επιφάνεια αίθ. 15,00Μ2
4. Χώρος WC/Λουτρού νηπίων 12,00
B3. XΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ MΕ ΑΝΑΠHΡΙΑ
1. Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 2,70Μ2/νήπιο   3,60 Μin επιφάνεια αίθ. 25,00Μ2 Oταν χρησιμοποιείται και σαν Τραπεζαρία
2,90Μ2/νήπιο 3,60 Μin επιφάνεια αίθ. 25,00Μ2 Oταν χρησιμοποιείται και σαν Τραπεζαρία
2. Αίθουσα Yπνoυ Νηπίων 2,50Μ2/θέση Ύπνου 3,00 Μια θέση ύπνου /4-5 νήπια Μin επιφάνεια αιθ. 12,00Μ2.
3. Τραπεζαρία 2,20Μ2/νήπιο 3,00 Χώρος προαιρετικός
4. Χώρος WC/Λουτρού νηπίων 12,00
Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Κουζίνα 6,00 2,00
2. Πλυντήριο (σιδηρωτήριο) Προαιρετικό
3. Aκάθαρτα και είδη καθαριότητας Άμεση βοηθητική έξοδος
4. Aποθήκη
5. Λεβητοστάσιο Ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης

 

ΠAΡΑΤHΡHΣEΙΣ:

1. Είσοδος Αναμονή: Περιλαμβάνει ιδιαίτερο χώρο για τα καροτσάκια όταν ο ΒΣΟΦ φιλοξενεί περισσότερα από 20 βρέφη ταυτόχρονα.

2. Χώρος Προσωπικού: Απαιτείται όταν στον ΒΣΟΦ εργάζονται περισσότερα από 67 άτομα προσωπικό. Περιλαμβάνει πάγκο για παρασκευή ροφήματος.

3. Μόνωση: Χώρος όπου παραμένει κάποιο παιδί όταν αρρωστήσει ξαφνικά μέχρι να το παραλάβουν οι γονείς τους. Πρέπει να επιβλέπεται άνετα από το προσωπικό για την ασφάλεια και την υποστήριξη του παιδιού και να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να μη φοβίζει ή κάνει το παιδί να αισθάνεται απομονωμένο.

4. Χώροι Υγιεινής Προσωπικού Κοινού: Περιλαμβάνει 1 WC νιπτήρα ανά 8 άτομα προσωπικού, ένα DS ανά 12 άτομα και αποδυτήρια (Locker) για κάθε εργαζόμενο. Οταν ο BΣOΦ φιλοξενεί περισσότερα από 50 παιδιά απαιτείται ιδιαίτερος χώρος υγιεινής (WC με νιπτήρα) για το κοινό.

5. Αίθουσα Yπνoυ Βρεφών: Περιλαμβάνει κρεβατάκια ύπνου, ράφια ή ερμάρια για προσωπικά είδη των παιδιών και χώρο για παιχνίδι στο πάτωμα. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 1012 το πολύ βρέφη.

6. Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών: Χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα βρέφη και περιλαμβάνει πάρκα, καθισματάκια, τραπεζάκια και ράφια. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 1214 το πολύ βρέφη.

7. Χώρος ΑλλαγώνΛουτρού Βρεφών: Ο χώρος αυτός έχει άμεση σχέση με τις αίθουσες ύπνου και διημέρευσης βρεφών για αυτό και πρέπει να έχει οπτική επαφή με αυτές, ώστε να επιβλέπονται τα άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Περιλαμβάνει μεγάλους νιπτήρες ή παιδικά λουτρά, πάγκους για άλλαγμα και ερμάρια για τη φύλαξη ρουχισμού. Θα υπάρχει πρόβλεψη για την εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων, όχι όμως μέσω των χώρων παραμονής και σίτισης των παιδιών.

8. Χώρος Παρασκευής Γάλακτος: Πρέπει να βρίσκεται κοντά στους χώρους των βρεφών. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικά μάτια, ψυγείο και ντουλάπια.

9. Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων: Περιλαμβάνει τραπεζάκια, καθισματάκια και ράφια ερμάρια για παιχνίδια υλικά. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τη λειτουργία αυτή. Oταν ο ΒΣΟΦ έχει περισσότερες από μιει αίθουσες απασχόλησης νηπίων καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να ενοποιούνται ανά δύο.

10. Αίθουσα Yπνoυ Νηπίων: Περιλαμβάνει κρεβατάκια και ράφια ή ερμάρια ή κρεμάστρες.

11. Χώρος WC/Λουτρού Νηπίων: Πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες των νηπίων που εξυπηρετεί Περιλαμβάνει παιδικά είδη υγιεινής: ένα WC ανά 10 νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια και ένα DS ή παιδικό λουτρό ανά 2025 νήπια. Σε ΒΣΟΦ με περισσότερες από δύο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, οι χώροι WC λουτρού μπορούν να ομαδοποιούνται ώστε να είναι κοινοί για δύο το πολύ αίθουσες.

12. Τραπεζαρία: Οταν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος φαγητού, θα περιλαμβάνει τραπεζάκια και καθισματάκια.

Θα πρέπει νρ έχει καλή σύνδεση με την κουζίνα και αν είναι δυνατόν να μπορεί να ενοποιείται με την αίθουσα των νηπίων που εξυπηρετεί. Η τραπεζαρία μπορεί να εξυπηρετεί δύο αίθουσες νηπίων, το σερβίρισμα του φαγητού όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται τμηματικά.

13. Κουζίνα: Το εμβαδόν που αναφέρεται, αντιστοιχεί στην περίπτωση ελάχιστης εγκατάστασης για φύλαξη και ζέσταμα φαγητού που παίρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικά μάτια, ψυγείο και ερμάρια. Στην περίπτωση που παρασκευάζεται φαγητό στο ΒΣΟΦ, η κουζίνα πρέπει να είναι αναλόγων διαστάσεων, να διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των μερίδων εστία ένα τουλάχιστο φούρνο, διπλές βαθιές λεκάνες πλύσης μαγειρικών σκευών από λείο αδιαπότιστο υλικό, ηλεκτρικό ψυγείο, πάγκους προετοιμασίας και ερμάρια. Μπορεί να διαθέτει και ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων. Οι χώροι της κουζίνας θα εξαερίζονται καλά με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού. Θα υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομιδής τους.

14. Αποθήκη Τροφίμων: Περιέχει ράφια και ερμάρια για τη φύλαξη των τροφίμων. Μπορεί να συνδυαστεί με το χώρο της κουζίνας με ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της. Πρέπει να είναι χώρος καλά αεριζόμενος χωρίς υγρασία.

15. Πλυντήριο Σιδηρωτήριο: Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικό στεγνωτήριο (προαιρετικά), νεροχύτη, σιδηρωτήριο και ράφια ερμάρια.

16. Οι χώροι που εξυπηρετούν τα Νήπια με αναπηρία, (προσβάσεις, διάδρομοι, αίθουσες, χώροι υγιεινής, περιβάλλων χώρος κλπ) και ο εξοπλισμός τους, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές για τα άτομα αυτά.

Γ. Κατασκευαστικές διατάξεις

.Διατάξεις ασφάλειας

Η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών στους χώρους του ΒΣΟΦ, πρέπει να εξασφαλίζεται με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτομέρειες.

1. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες στους χώρους του ΒΣΟΦ που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά.

Oπoυ είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, επίστρωση με υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες γωνίες.

2. Κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1.50 μ. τουλάχιστον.

3. Πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τζαμαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να προστατεύονται με μπάρες ή κιγκλιδώματα κατάλληλα, μέχρι 1.50 μ. ύψος τουλάχιστον. Τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας. ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη.

4. Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαμορφώνονται χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1.50 μ. Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις κατασκευές (μπάρες κιγκλιδώματα κλπ), οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκατ.

5. Τα χωρίσματα μεταξύ των WC των νηπίων δεν είναι απαραίτητα. Στην περίπτωση όμως που κατασκευάζονται δε θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο του 1.30 μ.

6. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ.).

.Τελειώματα χώρων

1. Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να μπορούν εύκολα να καθαρίζονται (αν είναι δυνατό χωρίς αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά.

2. Οι τοίχοι των πιο πάνω χώρων θα βάφονται ή επενδύονται με υλικά που να έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, να καθαρίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.

3. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και ακαθάρτων θα επενδύονται από το δάπεδο μέχριύψος 1.60 μ. τουλάχιστον, με πλακίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τοίχους της κουζίνας και του πλυντηρίου.

4. Oλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και τα τελειώμρτα θα είναι μη τοξικά.

.Θέρμανση

Oλoι οι ΒΣΟΦ θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική θερμοκρασία 18 C όταν η εξωτερική είναι 0 C.

.Φωτισμός αερισμός

Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό (με προσανατολισμό κατά προτίμηση μεσημβρινό) απαγορευομένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.

.Επίπλωση

Οι ΒΣΟΦ θα πρέπει να διαθέτουν έπιπλα κατάλληλα για τη βρεφική/νηπιακή ηλικία και παιδιά με αναπηρία αντίστοιχα, (βρεφικά πάρκα και καθίσματα, κρεβατάκια, τραπεζάκια με ανάλογο αριθμό καθισμάτων κλπ.) Τα τραπεζάκια και τα καθίσματα θα πρέπει να είναι ελαφρά και χωρίς οξείες γωνίες. Είναι απαραίτητα επίσης ράφια, συρτάρια και ερμάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων απασχόλησης (π.χ. βιβλία, χρώματα κλπ.). Oλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι κατασκευσμένα και βαμένα με υλικά μη τοξικά.

.Περιβάλλων χώρος υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι

Κάθε ΒΣΟΦ πρέπει να διαθέτει διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ανάλογα με το είδος και το μέγεθός του.

Τμήμα του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να σκιάζεται τους ζεστούς μήνες. Μπορεί να είναι και ημιυπαίθριο.

Ο υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος με γωνιά παιδικής χαράς και πράσινο. Στη διαμόρφωσή του θα πρέπει να αnοφεύγονται τα σκαλιά και να κατασκευάζονται ράμπες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τα παιδιά με αναπηρία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία του υπαίθριου ή ημιυπαίθριου χώρου από δυνατούς ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων αέρα. (π.χ. σε Ρilοtis).

Ο εξοπλισμός του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να είναι ασφαλής και κατάλληλος για την ηλικία και την κατάσταση των παιδιών.

Άρθρο 4 – Κριτήρια επιλογής παιδιών

Οικονομική κατάσταση των γονέων. Προηγούνται τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, των πολυτέκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με σωματική – πνευματική αναπηρία.

Άρθρο 5 – Εγγραφή παιδιών

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει και η ηλικία του παιδιού.

3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

4. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 6 – Προσωπικό

Σε κάθε ΒΣΟΦ θα απασχολείται ένας Διευθυντής/ντρια με τα ακόλουθα προσόντα:

(1) Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή

(2) Πτυχιούχος Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής

1. Το βρεφικό Τμήμα του Σταθμού περιλαμβάνει βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών και έχει το ρκόλουθο προσωπικό ανά 8 βρέφη:

Α. Eνα Βρεφοκόμο με τα πιο κάτω προσόντα:

Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμωντης ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων βρεφοκόμων με τα πιο πάνω προσόντα προσλαμβάνονται κάτοχοι:

(1) Διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων:

(α) Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Eκφρασης

(β) Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή

(2) Πτυxίου Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχοι όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή

(3) Πτυxίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων

Β. Eνα βοηθό Βρεφοκόμου κάτοχο:

(1)Πτυxίου Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή

(2) Πτυxίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή

(3) βεβαίωσης σπουδών Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ειδικότητας Βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστο φοίτησης κάτοχο όμως και Απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

2. Το νηπιακό τμήμα του ΒΣΟΦ περιλαμβάνει νήπια ηλικίας από 2,5 μέχρι 6,5 ετών και έχει το ακόλουθο προσωπικό ανά 25 νήπια:

Α. Eνα Νηπιαγωγό με τα πιο κάτω προσόντα:

(1) Πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή

(2) Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων Νηπιαγωγών με τα πιο πάνω προσόντα προσλαμβάνονται οι κάτοχοι:

(1) Διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων:

(α) Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Eκφρασης

(β) Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή

(2) πτυχίου Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχοι όμως και Απολυτηρίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή (3) πτυxίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων.

Β. Eνα βοηθό Νηπιαγωγού κάτοχο:

(1) πτυxίου Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή

(2) πτυxίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή

(3) βεβαίωσης σπουδών Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

3. Το τμήμα νηπίων με αναπηρία περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 6,5 ετών και έχει το ακόλουθο προσωπικό ανά 10 νήπια:

Α. Eνα Νηπιαγωγό με τα προσόντα του εδαφίου Α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οποιασδήποτε μορφής επιμόρφωση μετεκπαίδευση ή κατάρτιση σε θέματα παιδιών ή Ατόμων με Αναπηρίες ή τουλάχιστον διετή εμπειρία ενασχόλησης σε φορέα υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες(π.χ. Ιδρύματα κ.τ.λ.) θεωρείται ως επιπλέον προσόν.

Β. Δύο βοηθούς Νηπιαγωγού με τα προσόντα του εδαφίου Β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Γ. Eνα Εργοθεραπευτή Πτυχιούχο ΤΕΙ.

Δ. Δύο Κοινωνικούς Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.

Στο ΒΣΟΦ θα απασχολούνται επίσης και οι παρακάτω:

(1) Eνας Παιδίατρος, εξωτερικός ή εσωτερικός,

(2) Δύο υπάλληλοι καθαριότητας βοηθητικών εργασιών

(3) Eνας μάγειρος/σα με ανάλογη εμπειρία

(4) Eνας οδηγός (εφόσον ο σταθμός διαθέτει αυτοκίνητο μεταφοράς)

Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει βιβλιάριο υγείας που προβλέπεται από την 8405/29.10.92 απόφαση “Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄) Υγειονομικής Διάταξης” (ΦΕΚ 665 τ.Β΄) που θα θεωρείται αφού συμπληρωθούν δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία εκδόσεως ή από της τελευταίας θεωρήσεώς του.

Άρθρο 7 – Καθήκοντα προσωπικού

1. Διευθυντής/ντρια

α. Μεριμνά για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών κατά τις οδηγίες του Παιδιάτρου, για τη διαπαιδαγώγηση και την καλή διατροφή τους.

β. Eποπτεύει την καθαριότητα, την καλή λειτουργία του Σταθμού και την παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο.

γ. Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοίκησης.

δ. Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του Σταθμού και τηρεί το μητρώο των βρεφών και των νηπίων, καθώς και τις ατομικές καρτέλες υγείας τους.

ε. Υποβάλλει ανά εξάμηνο, δηλ. κατά τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο κάθε έτους στη Διεύθυνση ή το Τμήμα Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πίνακα προσωπικού, που απασχολείται στο Σταθμό, καθώς και τον αριθμό των εξυπηρετουμένων παιδιών.

στ. Απασχολεί τα παιδιά κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα τις ώρες που δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα.

2. Ο/η Νηπιαγωγός – Βρεφοκόμος

α. Απασχολεί τα νήπια και τα βρέφη κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού.

β. Επιβλέπει τους υπαλλήλους καθαριότητας βοηθητικών εργασιών για την τήρηση της καθαριότητας στις αίθουσες απασχόλησης και φαγητού των νηπίων και των βρεφών.

γ. Είναι άμεσος βοηθός και συμπαραστάτης του Παιδιάτρου.

δ. Είναι υπεύθυνος για την κανονική και σύμφωνη με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Παιδιάτρου λειτουργία των τμημάτων του Σταθμού.

ε. Ο/η Βρεφοκόμος επιμελείται της παρασκευής και χορήγησης του γάλακτος και της λοιπής τροφής των βρεφών κατά τις οδηγίες του γιατρού.

3. Ο/η Βοηθός Νηπιαγωγού Βρεφοκόμου

α. Βοηθάει το/τη Νηπιαγωγό Βρεφοκόμο στην απασχόληση των νηπίων και των/βρεφών.

β. Επιβλέπει τη σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών.

γ. Αναπληρώνει το/τη Νηπιαγωγό Βρεφοκόμο.

4. Ο/η Εργοθεραπευτής/τρια

α. Εκπαιδεύει τα νήπια στην αυτοεξυπηρέτηση, στη σίτιση, στην κινητικότητα (αδρή και λεπτή κινητικότητα κινητικός σχεδιασμός), στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και το συντονισμό της λειτουργίας των αισθήσεων.

β. Μεριμνά για τη βελτίωση της αντοχής τους σε δραστηριότητες (εξοικονόμηση δυνάμεων σχεδιασμός δράσης).

γ. Μεριμνά για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησής τους με την παραγωγή διαφόρων έργων.

δ. Συμμετέχει στη διαδικασία σίτισης νηπίων με βαριές αναπηρίες.

ε. Aναπτύσσει δημιουργικές δραστηριότητες και μεριμνά για την κοινωνικοποίησή τους.

5. Ο/η Κοινωνικός/ή Φροντιστής/ντρια, ο Επιμελητής/τρια Πρόνοιας και συναφείς ειδικότητες.

α. Φροντίζει για την ατομική υγιεινή και καθαριότητα των νηπίων

β. Υποστηρίζει τα νήπια στο φαγητό και στη λήψη φαρμάκων

γ. Υποστηρίζει και συνοδεύει τα νήπια στη μεταφορά και τη μετακίνηση

6. Ο Μάγειρος/σα

α. Παραλαμβάνει από το Διευθυντή/ντρια του Σταθμού την κάθε φορά αναγκαία για την παρασκευή του φαγητού ποσότητα τροφίμων.

β. Είναι υπεύθυνος/η για την καλή και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού.

γ. Κατανέμει τις μερίδες του πρωινού ροφήματος και του φαγητού.

δ. Επιμελείται για την καλή συντήρηση και καθαριότητα των σκευών του μαγειρείου και εστιάσεως και είναι υπεύθυνη απέναντι του Διευθυντή/ντριας.

7. Οι υπάλληλοι καθαριότητας βοηθητικών εργασιών

α. Παραλαμβόνουν από το Διευθυντή/ντρια του Σταθμού τα είδη και υλικά για την καθαριότητα.

β. Επιμελούνται της καθαριότητας του Σταθμού και βοηθούν το/τη Νηπιαγωγό Βρεφοκόμο στην καθαριότητα των βρεφών και των νηπίων.

γ. Μεριμνούν για την καθαριότητα των σκευών μαγειρείου και εστιάσεως.

δ. Εκτελούν κάθε άλλη υπηρεσία που υποδεικνύεται από το Διευθυντή/ντρια.

8. Ο/η Παιδίατρος

α. Ασκεί τη γενική επίβλεψη στα βρέφη και τα νήπια και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις για την υγεία αυτών και την υγειονομική κατάσταση του Σταθμού.

β. Τηρεί και ενημερώνει την Κάρτα Υγείας Βρεφών και Νηπίων.

γ. Είναι υπεύθυνος/η για το διαιτολόγιο του Σταθμού.

Άρθρο 8 – Ιματισμός προσωπικού

Ο μάγειρος/σα και το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών φέρουν μπλούζες εργασίας και σκούφο.

Άρθρο 9 – Τροφοδοσία

Η παρεχόμενη τροφή στα σιτιζόμενα βρέφη και νήπια η οποία πρέπει να είναι επαρκής και με σωστή ποιοτική σύνθεση, καθορίζεται σε ημερήσια βάση από το γιατρό και το Διευθυντή/ντρια του Σταθμού.

Κατάσταση του διαιτολογίου πλήρως ενημερωμένη πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο των χώρων υποδοχής του σταθμού.

Άρθρο 10

1. Ο σταθμός υποχρεούται να ορίζει ωράριο λειτουργίας που θα αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Ο σταθμός υποχρεούται να εφαρμόζει ημερήσια προγράμματα για την αγωγή, ψυχαγωγία και εκπαίδευση των παιδιών.

Άρθρο 11 – Ευθύνες

1. Το νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, ευθύνεται για την άρτια οργάνωση, την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Σταθμού και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κάθε φορά παρεχόμενες οδηγίες από την εποmεύουσα Αρχή.

2. Ο Διευθυντής/ντρια του Σταθμού ευθύνεται για την κανονική λειτουργία αυτού και είναι υποχρεωμένος/η να γνωστοποιεί εγγράφως στον υπεύθυνο του νομικού προσώπου, τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ελλείψεις και να υποδεικνύει τη συμπλήρωσή τους.

Άρθρο 12 – Τηρούμενα βιβλία

1. Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:

α. Βιβλίο συμβάντων.

β. Κάρτες υγείας των νηπίων.

γ. Βιβλίο παρoυσίας νηπίων.

δ. Βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων.

ε. Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του σταθμού.

στ. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο από το σταθμό.

ζ. Μητρώο βρεφών και νηπίων.