Παιδικοί σταθμοί δήμου Νέας Σμύρνης. Εγγραφές 2019

Παιδικοί σταθμοί δήμου Νέας Σμύρνης. Εγγραφές 2019

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς δήμου Νέας Σμύρνης
Πληροφορίες για τις εγγραφές Νηπίων και τα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 20-5-2019 έως και 12-6-2019 στο γραφείο της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ, Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 3 ος όροφος από τις 9.00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. καθημερινά.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2132025921-16 και φαξ 210-9358271.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εγγραφής.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).

4. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα:
α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται οι μηνιαίες αποδοχές.

Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα:
α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται οι μηνιαίες αποδοχές,
β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

5. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018 που αφορά εισοδήματα έτους 2017.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση γενικότερα.
7. Λογαριασμός ΔΕΗ, ή ΟΤΕ (ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας).
8. Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.
9. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας.
10. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω:

· Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.

2. Διαζευγμένοι γονείς:

· Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.

3. Και οι δυο γονείς φοιτητές:

· Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτούν.

4. Γονέας στρατιώτης:

· Προσκομίζεται βεβαίωση από το στρατολογικό γραφείο.

5. Αλλοδαποί γονείς:

· Προσκομίζεται άδεια παραμονής (έστω και προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο .

6. Πολύτεκνες οικογένειες με ενήλικα παιδιά που φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή:

· Βεβαίωση σχολής για την φοίτηση των παιδιών.

7. Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης :

· Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

8. Για την απόδειξη λήψης Δανείου αγοράς α΄ κατοικίας απαιτείται:

· Βεβαίωση από την Τράπεζα που να το αποδεικνύει.

9. Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο μέτρο του εφικτού, ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκτός αν έχουν προκύψει αλλαγές).

Υποσημείωση:

Προτεραιότητα για τα νήπια θα έχουν τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ

Θα τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων (δε θα εξεταστούν οι εκπρόθεσμες)

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αν δε συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά.

Στους βρεφικούς σταθμούς γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ γιατί οι θέσεις είναι λίγες.

Πηγή: neasmyrni.gr