Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών

Στο ΦΕΚ 21/Τεύχος Α ́/21-2-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών.